သုတသတင္း

Wednesday

အင္တာနက္ ကြန္ယက္အေၾကာင္းအင္တာနက္
( အဂၤလိပ္္=The Internet) ဆိုသည္မွာ စံနမူနာ Internet Protocol Suite (TCP/IP) ကိုသံုး၍ ကြန္ပ်ဳတာ ကြန္ယက္မ်ား ခိ်တ္ဆက္ကာ သန္းေထာင္နွင့္ခီ်ေသာ ကမၻာအနံွ့သံုးစဲြ သူမ်ားအား သံုးစဲြသူ မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကမၻာနွင့္ အဝွမ္း ခိ်တ္ဆက္ထားေသာ စနစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။
ေဒသတြင္းမွသည္ ကမၻာလံုးအနံွ့ အတိုင္းအတာအထိ က်ယ္ျပန့္စြာသြယ္တန္းထားေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ အခ်က္အလက္တည္ေဆာက္မႈနွင့္ အျမင္ဆိုင္ရာကြန္ယက္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ခိ်တ္ဆက္ထားသည့္ သန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာပုဂၢလိက၊အမ်ားျပည္သူ၊ပညာေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ မ်ား ပါဝင္သည့္ ကြန္ယက္မ်ား၏ ကြန္ယက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ပင့္ကူအိမ္ဟု တင္စားသည့္ World Wide Web (WWW) ၏ အခ်င္းခ်င္း ခိ်တ္ဆက္ေနေသာ ဟိုက္ပါတက္(စ္) (hypertext) စာရြက္စာ တမ္းမ်ားနွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ စာပို့စနစ္ (electronic mail) ကို ပံ့ပိုးေသာ အေျခခံဖဲြ့စည္းတည္ ေဆာက္ပံုကဲ့သို့ အမို်းအစားမ်ားျပားလွစြာေသာသတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ားနွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအင္တာနက္ က သယ္ေဆာင္ေပးပါသည္။တယ္လီဖုန္း၊ ေတးဂီတ၊ ရုပ္ရွင္ နွင့္ ရုပ္ျမင္သံျကားကဲ့သို့ ထံုးတမ္းစဉ္လာ လူထုဆက္သြယ္ေရးမ်ား သည္ အင္တာနက္အားျဖင့္ အသြင္သ႑န္နွင့္ အနက္အဓိပါယ္ တဖန္ေျပာင္းလဲ လာၾကသည္။

သတင္းစာ၊ စာအုပ္ နွင့္ အျခားပံုနိွပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ Web sites ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ား ဘေလာ့မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပုျပင္လာျကသည္။ အျမန္သတင္းပို့ဆက္သြယ္ျခင္း (instant messaging), အင္တာနက္ စုေပါင္းေဆြးေနြးခန္းမ်ား (Internet Forums) နွင့္ လူမႈေရးကြန္ယက္မ်ား (social networking) မ်ားတို့မွတစ္ဆင့္ လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသြင္သစ္မ်ားကို အင္တာနက္က စြမ္းေဆာင္ေပးသည္ သို့မဟုတ္ အရိွန္ျမွင့္တင္ေပးသည္။ အဓိက လက္လီအေရာင္းဆိုင္ခဲြမ်ား၊ လက္လုပ္ လက္စား ေဈးသည္မ်ား ၊ ကုန္သည္မ်ား အတြက္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေဈးဝယ္ျခင္း (online shopping) လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ဖံြ့ျဖိုးလာသည္။ အင္တာနက္ေပၚရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုနွင့္တစ္ခု တိုက္ရိုက္ ဆက္ဆံမႈ နွင့္ ေငြေျကး ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား က စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး ထုတ္ကုန္စီးဆင္းမႈ ကို အက်ဳိး သက္ေရာက္ ေစသည္။ ၁၉၆၀ခုနွစ္မ်ားက ပုဂၢလိကနွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုစစ္တပ္ နွစ္မို်းလံုး၏ ၾကံ့ခိုင္ျပီး ေတာ္ရံုအမွားခံနိုင္ေသာ၊ ျဖန့္ေဝေပးသည့္ ကြန္ပ်ဳတာ ကြန္ယက္မ်ားအေၾကာင္း သုေတသန ျပဳျခင္းမ်ားသည္ အင္တာနက္၏ မူလအစ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အမို်းသား သိပၸံေရးရာ ေဖာင္ေဒးရွင္း က ပံ့ပိုးေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကြန္ယက္ေနာက္ေက်ာရိုးသစ္ အတြက္ ရံပံုေငြ နွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရးကြန္ယက္ ေနာက္ ေက်ာ ရိုးသစ္ အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ ရန္ပံုေငြ တို့ကို ကမၻာဘာတဝွမ္းလံုးကို ကြန္ယက္ခိ်တ္ဆက္မႈ နည္းပညာသစ္မ်ား နွင့္ ကြန္ယက္အမ်ားအျပားကို စုေပါင္းျခင္းမ်ား တည္ေဆာက္ ဖံြ့ျဖိုးမႈတြင္ ပါဝင္လာေစရန္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပုခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ခုနွစ္မ်ား၏ အလယ္နွစ္မ်ားက အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာကြန္ယက္ကို စီးပြားျဖစ္ ျပုလုပ္ျခင္းေျကာင့္ အင္တာနက္သည္ လူသိမ်ားလာျပီး ေခတ္သစ္လူသား ဘဝ၏ အရာရာတိုင္း နီးပါးတြင္ ေပါင္းစပ္ဖဲြ့စည္းျခင္း အက်ဳိးမ်ားရရိွခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ခုနွစ္မွစ၍ကမၻာ လူဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန့္သည္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳ ေနျပီ ျဖစ္သည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္လည္းေကာင္း ရယူျခင္းနွင့္ အသံုးျပုျခင္းအတြက္ ေပၚလစီမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အင္တာနက္ကို ဗဟိုမွ ထိန္းခု်ပ္မႈမရိွပါ၊ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေသာ ကြန္ယက္တစ္ခုစီသည္ ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ စံခိ်န္စံညွြန္းမ်ားကို သတ္မွတ္သည္။ အင္တာနက္တြင္ အမည္ ေနရာေပးျခင္းဆိုင္ရာ နိယာမနွစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္တာနက္ ပရိုတိုေကာ(လ္) လိပ္စာ ေနရာနွင့္ ဒိုမိန္း အမည္ စနစ္ တို့၏ လွည့္စားေသာ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ထန္းသိမ္းသည့္ အဖဲြ့အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)က ညွြန္ျကားသည္။ အဓိက ပရိုတိုေကာ(လ္)မ်ား(IPv4 နွင့္ IPv6)၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေနာက္မွေထာက္ပံ့ျခင္းနွင့္ စံခိ်န္ စံညွြန္းသတ္မွတ္ျခင္းသည္ Internet Engineering Task Force (IETF)၏ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ 0x158င္းသည္ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈကို ထည့္ဝင္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သူမဆို ပါဝင္နိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပါဝင္သူမ်ားကို ေရာ့ရဲစြာအဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္လက္ခံေသာ အက်ဳိးအျမတ္ မရည္ရြယ္ေသာ
အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည္။  


(၁) အင္တာနက္ စာလုံၾကီး အသုံၿပဳမႈ လုပ္ထုံလုပ္နည္း  

အင္တာနက္ နွင့္ World Wide Web ေဝါဟာရမ်ားကို ေန့စဉ္သံုးစကားေျပာမ်ားတြင္ ထူးထူးျခားျခား မဟုတ္ပဲ မျကာခဏ ေျပာဆို သံုးစဲြၾကသည္။ သို့ေသာ္ အင္တာနက္နွင့္ World Wide Web မွာ တစ္ခုတည္း မဟုတ္သကဲ့သို့ တူညီမႈလည္းမရိွပါ။ အင္တာနက္သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္သြယ္မႈ စနစ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကြနပ်ဴတာ မ်ားအၾကား ခိ်တ္ဆက္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဟာ့ဒ္ဝဲနွင့္ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲ အေျခခံဖဲြ့စည္းတည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္သည္။ ျခားနားမႈမွာ ဝက္(ဘ္)သည္ အင္တာနက္မွတဆင့္ အသံုးျပဳဆက္သြယ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဟိုက္ပါလင့္ခ္မ်ား၊ URL မ်ားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ခိ်တ္ဆက္ထားေသာ အစုအေဝးျဖစ္သည္။ IP ကြန္ယက္မ်ား၏ ကမၻာကြန္ယက္စနစ္တစ္ခုလံုးကို ရည္ညွြန္းသည့္အခါ Internet ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကိုအစဉ္အလာအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္နာမ္အျဖစ္ယူဆျပီး အစဦးဆံုးစာလံုးကိုစာလံုးျကီးျဖင့္ ေရးသည္။ မီဒီယာနွင့္ လူသိမ်ားေသာ ယဉ္ေက်းမႈတြင္ ၄င္းကို ေယဘုယ် ေဝါဟာရ သို့မဟုတ္ အမ်ားဆိုင္နာမ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ထားေသာေျကာင့္ "the internet" ဟူ၍ စာလံုးၾကီးမသံုးဘဲ ေရးၾကသည္။ အင္တာနက္ကို မၾကာခဏ net ဟုလည္း ရိုးရွင္းစြာ ရည္ညွြန္းသည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ရုပ္ပံုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ ေနရာတိက်မႈ သို့မဟုတ္ အျပန္အလွန္ ခိ်တ္ဆက္မႈသည္ အေရးမပါေသာအခါတြင္ အင္တာနက္ကို cloud ဟု မၾကာခဏ ရည္ညွြန္းျပီး စာေပအရလည္း ဤသို့ပင္ ေဖာ္ျပသည္။(2) အင္တာနက္ ရာဇ၀င္

USSR ၏ Sputnik ကို ဖြင့္လွစ္မႈသည္ ၁၉၅၈ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ နည္းပညာ ဦးေဆာင္မႈကို တဖန္ ျပန္လည္ရရိွရန္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အဆင့္ျမင့္ သုေတသန စီမံကိန္း ေအဂ်င္စီ (Advanced Research Projects Agency) (ARPA or DARPA)ကို တည္ေထာင္ရန္ လံႈ့ေဆာ္ခဲ့သည္။ ARPA က Semi Automatic Ground Environment (SAGE) အစီအစဉ္၏ သုေတသနကို ဆက္လက္ျပုလုပ္ရန္ Information Processing Technology Office (IPTO)ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ပထမဆံုးအျကိမ္ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေရဒါ စနစ္မ်ားကို အတူတကြ ကြန္ယက္ဖြဲ႕ ခိ်တ္ဆက္ထားသည္။ IPTO ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ US စစ္တပ္၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား၏ ရွင္သန္နိုင္စြမ္း နွင့္ပတ္သက္ေသာ၄င္းတို့၏ အေလးထားစရာကိစၥကို ရင္ဆိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေရးျဖစ္ျပီး ပထမဆင့္အေနနွင့္ ပန္တဂြန္၊ ရိွုင္ယန္ေတာင္နွင့္ SAC HQ တို့ရိွ ၄င္းတို့၏ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ား အျပန္အလွန္ခိ်တ္ဆက္ရန္ ျဖစ္သည္။ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ကို ျမွင့္တင္သူ ေဂ်စီအာရ္ လစ္(ခ္)လစ္ဒါ (J. C. R. Licklider) သည္ IPTO ၏ အၾကီးအကဲအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ လစ္(ခ္)လစ္ဒါသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာကို စိတ္ဝင္စားလာျပီးေနာက္ ၁၉၅၀ နွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ ရိွ Psycho-Acoustic Laboratory မွ MIT သို့ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့သည္။ MIT တြင္ သူသည္ လင္ကြန္းစမ္းသပ္ခန္းကို တည္ေထာင္သည့္ ေကာ္မတီတြင္ အမႈထမ္းခဲ့ျပီး SAGE စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ခုနွစ္တြင္ သူ၏ PDP-1 ကြန္ပ်ဳတာ၏ ပထမ ထုတ္လုပ္မႈကို ဝယ္ခဲ့ျပီး အခိ်န္ေဝမွ်ျခင္းနည္းပညာကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ အမ်ားျပည္သူသို့ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျပခဲ့ရာ ေနရာျဖစ္သည့္ BBN ၌ ဒုဥကၠဌ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပါေမာကၡ လီယိုနတ္ ကလိန္းေရာ့(ခ္) ကို UCLA တြင္ ပထမဆံုး ARPANET အင္တာေဖ့(စ္) သတင္းပို့ဆက္သြယ္ျခင္း စက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုနွင့္အတူ ေတြ့ရစဉ္ IPTO တြင္ လစ္(ခ္)လစ္ဒါကို ဆက္ခံသူ အိုင္ဗင္ ဆပ္သာလန္သည္ ၁၉၆၅ခုနွစ္တြင္ ေလာရန့္(စ္) ေရာဘတ္(စ္)ကို ရရိွခဲ့ျပီး ကြန္ယက္ခိ်တ္ဆက္ျခင္း စီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့သည္။ ေရာဘတ္(စ္)က ေပါလ္ ဘာရန္၏ နည္းပညာကို အေျခခံခဲ့သည္။ ဘာရန္သည္ ၾကံ့ခိုင္ျပီး ေဘးအႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္ေၾကာင့္ မပ်က္စီးေစဘဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ကြန္ယက္ကို ရရိွရန္အတြက္ ပက္ကက္ လမ္းေျပာင္းလဲွြျခင္း (ဆားကစ္ လမ္းေျပာင္းလဲွြျခင္း နွင့္ ဆန့္က်င္ဘက္) ကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလတပ္အတြက္ ျပည့္စံုေစ့စပ္ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ခုကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေရာဘတ္(စ္)သည္ SAGE စနစ္၏ ဒီဇိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ မူလအားျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ MIT လင္ကြန္း စမ္းသပ္ခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ UCLA ပါေမာကၡ လီယိုနတ္ ကလိန္းေရာ့(ခ္) သည္ ၁၉၆၂ခုနွစ္တြင္ ပက္ကက္ ကြန္ယက္အတြက္ အယူအဆဆိုင္ရာ အေျခခံကို ေပးခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၉၇၀ခုနွစ္မ်ားတြင္ (အဆင့္ဆင့္ဖဲြ့စည္းထားေသာ လမ္းေျကာင္း အတြက္) ယေန့ အင္တာနက္ဆီသို့ ျဖစ္ထြန္းလာမႈကို ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ အယူအဆကိုလည္း ေပးခဲ့သည္။ ဆပ္သာလန္ကို ဆက္ခံေသာ ေရာဘတ္ ေတလာ သည္ ေရာဘတ္(စ္)ကို သူ၏ ယခင္က ပက္ကက္ လမ္းေျပာင္းလဲွြျခင္း ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားျပီး IPTO ၏ သိပ0x081ပံပညာရွင္ခု်ပ္ ျဖစ္လာေစရန္ စည္းရံုးခဲ့သည္။ တစ္ခါတြင္ ေရာဘတ္(စ္)သည္ ကြန္ပူ်တာကြန္ယက္မ်ား အရင္းျမစ္ေဝမွ်ျခင္း ဟုေခၚတြင္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုကို ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာကို ၁၉၆၈ခုနွစ္ ဇြန္လတြင္ ေတလာက အတညျပဳခဲ့ျပီး ေနာက္နွစ္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ARPANET ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်ခဲ့သည္။ မ်ားစြာေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျပီး ၁၉၆၉ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္ေန့တြင္ UCLA ၏ အင္ဂ်င္နီယာနွင့္ အသံုးခ်သိပၸံေက်ာင္းရိွ ကလိန္းေရာ့(ခ္)၏ ကြန္ယက္တိုင္းတာျခင္းစင္တာနွင့္ မန္နီလို ပါ့(ခ္)၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ SRI အင္တာေနရွင္နယ္(SRI)ရိွ ေဒါက္ကလပ္(စ္) အိန္ဂ်ယ္(လ္)ဘတ္(တ္)၏ NLS စနစ္အျကားရိွ ARPANET ျဖစ္လာနိုင္သည့္ ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဳတာနွစ္ခုသည္ အခ်င္းခ်င္း ခိ်တ္ဆက္နိုင္ခဲ့သည္။ ARPANE ေပၚရိွ တတိယေနရာမွာ ဆန္တာဘာဘရာရိွ ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ ကူလာဖရိုင္း အျပန္အလွန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေသာ သခၤ်ာ စင္တာ ျဖစ္ျပီး စတုတႅၳေနရာမွာ ယူတားတကၠသိုလ္ ဂရပ္ဖစ္ဌာန ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ ဖံြ့ျဖိုးမႈ၏ ေရွးဦးသေကၤသအျဖစ္ ၁၉၇၁ခုနွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ သက္တမ္းနု ARPANETသို့ ခိ်တ္ဆက္ထားေသာ ေနရာေပါင္း တစ္ဆယ့္ငါးခု ရိွေနျပီျဖစ္သည္။ ARPANET သည္ ယေန့အင္တာနက္၏ အၾကိုကြန္ယက္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သီးျခား တည္ေဆာက္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ UK National Physical Laboratory မွ ေဒၚနယ္ ေဒးဗီး(စ္)သည္လည္း ပက္ကက္ လမ္းေျပာင္းလဲွြျခင္း အယူအဆကို ၁၉၆၀ခုနွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ရွာေဖြေတြ့ရိွခဲ့သည္။ ထိုအေျကာင္းအရာကို ၁၉၆၅ခုနွစ္တြင္ ေဟာေျပာခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာ ကမ္းနွစ္ဘက္မွ နယ္ပယ္သစ္ရိွ အဖဲြ့မ်ားသည္ သိကြ်မ္းလာခဲ့ၾကသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ေဒးဗီး(စ္) အသစ္ထြင္ခဲ့ေသာ စာလံုးမ်ားျဖစ္သည့္ “ပက္ကက္” နွင့္ “ပက္ကက္ လမ္းေျပာင္းလဲွြျခင္း”တို့ကို စံေဝါဟာရမ်ားအျဖစ္ လက္ခံခဲ့ျကသည္။ ေဒးဗီးစ္သည္ မာ့(ခ္) I ဟု ေခၚေသာ packet လမ္းေျပာင္းလဲွြေသာ ကြန္ယက္ကိုလည္း UK တြင္ ၁၉၇၀ခုနွစ္က ထည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ARPANET အတြက္ ပုဂၢလိက ကန္ထရိုက္တာမ်ားျဖစ္သည့္ ေဘာ့(လ္)(ထ္) ဘာရာနက္(ခ္)နွင့္ နယူးမန္း (BBN) က “ထပ္ဆင့္ တန္ဖိုး သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးမ်ား” ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တရားဝင္ျဖစ္ရန္ ထူေထာင္ျပီးေနာက္ သီးျခား စီးပြားျဖစ္ မူကဲြကို ဖန္တီးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၄င္းတို့ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကြန္ယက္သည္ Telenet ဟုအမည္ရျပီး ၁၉၇၅ခုနွစ္တြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံတဝွမ္း ျမို့မ်ားတြင္ အခမဲ့ အမ်ားသံုး လက္လွည့္ ဖုန္းစနစ္သံုး ဆက္သြယ္ရယူနိုင္မႈကို တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ Telenet သည္ အမ်ားျပည္သူသို့ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ packet လမ္းေျပာင္းလြဲ ျခင္း ကြန္ယက္ျဖစ္သည္။ ARPANET ေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ပက္ကက္ လမ္းေျပာင္းလဲွြျခင္း ကို သရုပ္ေဖာ္မႈေနာက္တြင္ ျဗိတိန္ စာတိုက္၊ Telenet၊ DATAPAC နွင့္ TRANSPAC တို့သည္ ပထမဆံုး packet လမ္းေျပာင္းလဲွြေသာ ကြန္ယက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖန္တီးရန္ ပူးေပါင္းခဲ့ျကသည္။ ၁၉၇၈ခုနွစ္တြင္ UK ၌ ဤသည္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပက္ကက္ လမ္းေျပာင္းလဲွြေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ (IPSS)ဟု ရည္ညွြန္းျကသည္။ X.25 ကို အေျခခံေသာ ကြန္ယက္မ်ား စုစည္းမႈသည္ ဥေရာပနွင့္ US မွသည္ ကေနဒါ၊ ေဟာင္ေကာင္ နွင့္ ဩစေျတးလ်တို့သို့ ျပန့္နံွ့သြားခဲ့သည္။ ၁၉၇၆ခုနွစ္ခန့္တြင္ X.25 packet လမ္းေျပာင္းလဲွြျခင္း စံခိ်န္စံညွြန္းကို CCITT (ယခုအေခၚ ITU-T) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။(၃) စတန္းဖိုးတကၠသိုလ္တြင္ အင္တာနက္ ေမြးဖြားမႈ အထိမ္းအမွတ္ ကမၸည္း

  X.25 သည္ တူညီေသာ ကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျကေသာ ARPANET ေပၚတြင္ DARPA ၏ စမ္းသပ္မႈလုပ္ငန္း၊ ပက္ကက္ ေရဒီယို ကြန္ယက္နွင့္ ပက္ကက္ ျဂိုဟ္ထုကြန္ယက္ တို့မွ ေပၚထြက္လာေသာ TCP/IP ပရိုတိုေကာ(လ္)မ်ားေပၚတြင္ မီွခိုေနသည္။ အေစာပိုင္း ARPANET ကို စတိဗ္ ခေရာ့ကာ ဦးေဆာင္ေသာ (Network Working Group - NWG) ဟုေခၚသည့္ အဖဲြ့မွ ၁၉၇၀ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမဆံုးအျကိမ္ ဒီဇိုင္းဆဲြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး လက္ခံအစိတ္အပိုင္းမ်ား တစ္ခုမွတစ္ခုသို့ ခိ်တ္ဆက္နိုင္မႈနွင့္ ပရိုတိုေကာ(လ္) အစုအစည္း၏ လွည့္ေနေသာ အလွြာမ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ကြန္ယက္ ထိန္းခု်ပ္မႈ ပရိုဂရမ္ (Network Control Program - NCP) ေပၚတြင္ လည္ပတ္သည္။ ေနရာမ်ား ပို၍ပို၍ ခိ်တ္ဆက္လာသည္နွင့္အမွ် ကြန္ယက္၏ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ့ျဖိုးျကီးထြားမႈကို တံု့ျပန္ရန္ ဗင္တန္ဆာ့(ဖ္) နွင့္ ေရာဘတ္ခန္းတို့သည္ ယခုတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပုေနေသာ TCP ပရိုတိုေကာ(လ္)မ်ား၏ ပထမဆံုး သရုပ္ေဖာ္ေရးသားခ်က္ကို ၁၉၇၃ခုနွစ္အတြင္း တိုးတက္ဖံြ့ျဖိုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျကျပီး ထိုအေျကာင္း စာတမ္းကို ၁၉၇၄ခုနွစ္ ေမလတြင္ ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ကမၻာတဝွမ္းလံုးနွင့္ဆိုင္ေသာ TCP/IP ကြန္ယက္ တစ္ခုကို ေဖာ္ျပေရးသားရန္ “အင္တာနက္” ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို အသံုးျပုမႈသည္ RFC 675 ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝမႈနွင့္အတူ ၁၉၇၄ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အစျပုခဲ့သည္။ RFC 675 သည္ ပထမဆံုး TCP သတ္မွတ္ခ်က္ အျပည့္အစံုျဖစ္ျပီး ၄င္းကို ဗင္တန္ဆာ့(ဖ္) (Vinton Cerf)၊ ယိုဂ်င္ဒါလယ္(လ္) (Yogen Dalal)နွင့္ ကား(လ္)ဆန္းရိွုင္း (Carl Sunshine) တို့က စတန္းဖို့ တက0x081ကသိုလ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
ေနာက္ကိုးနွစ္အတြင္းတြင္ ပရိုတိုေကာ(လ္)မ်ားကို ျပုျပင္ ျပင္ဆင္ရန္နွင့္ ၄င္းကို ကြန္ပ်ဳတာ ေမာင္းနွင္လည္ပတ္မႈ စနစ္ အမို်းမို်းေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ARPANET ေပၚရိွ လက္ခံဟို့(စ္)မ်ားအားလံုးကို NCP ပရိုတိုေကာ(လ္) အေဟာင္းမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအျပီး ၁၉၈၃ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန့တြင္ ပထမဆံုး TCP/IP-ကိုအေျခခံေသာ နယ္ပယ္က်ယ္ျပန့္သည့္ ကြန္ယက္သည္ အသံုးျပုရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၅ခုနွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အမို်းသား သိပၸံေဖာင္ေဒးရွင္း (NSF)သည္၄င္းတို့၏ တီထြင္သူ ေဒးဗစ္ အယ္(လ္) မီး(လ္)(စ္) (David L. Mills)က "ဖက္(ဇ္)ေဘာ(လ္)(စ္)(fuzzballs)" ဟုေခၚဆိုေသာ ကြန္ပ်ဳတာကို အသံုးျပု၍ တကၠသိုလ္ ၅၆ ကီလိုဘစ္/စကၠန့္ ကြန္ယက္ေက်ာရိုးျဖစ္သည့္ NSFNETကို တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ငန္းအပ္နံွခဲ့သည္။ ေနာက္နွစ္တြင္ NSFသည္ ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ ၁.၅ မီဂါဘစ္/စကၠန့္ ကြန္ယက္သို့ ေျပာင္းလဲရန္ ကမကထျပဳခဲ့သည္။ DARPA TCP/IP ပရိုတိုေကာ(လ္)မ်ားကို အသံုးျပဳုရန္ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဒန္းနစ္ ဂ်န္နင္း(စ္)က ျပုလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ NSF တြင္ ဆူပါကြန္ပ်ဳတာ ပရိုဂရမ္ကို တာဝန္ယူခဲ့သည္။ အျခား ကြန္ယက္မ်ားသို့ NSFNET ကို ဖြင့္ေပးျခင္းသည္ ၁၉၈၈ခုနွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ထိုနွစ္ထဲတြင္ NSFNETနွင့္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာ MCI စာပို့ စနစ္တို့ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကို US ဖယ္ဒရယ္ ကြန္ယက္ေကာင္စီက အတည္ျပုေပးခဲ့ျပီး ခိ်တ္ဆက္ျခင္းကို ၁၉၈၉ခုနွစ္ ေနြရာသီတြင္ ျပုလုပ္ခဲ့သည္။ OnTyme၊ Telemail နွင့္ Compuserve အပါအဝင္ အျခား စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ စာပို့ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မျကာမီ ခိ်တ္ဆက္လာခဲ့ျကသည္။ ထိုနွစ္ထဲတြင္ပင္ စီးပြားျဖစ္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့သူမ်ား (ISPs) သံုးခုသည္ လုပ္ငန္း စတင္ခဲ့ျကသည္- UUNET၊ PSINet၊ နွင့္ CERFNET။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပါင္းစည္းခဲ့ရာ အင္တာနက္သို့ မုခ္ေပါက္ လမ္းမ်ားကို ေပးေသာ အေရးျကီးသည့္ သီးျခား ကြန္ယက္မ်ားတြင္ Usenet နွင့္ BITNET တို့ပါဝင္သည္။ TCP/IP ပရိုတိုေကာ(လ္)သည္ ပိုမိုေရပန္းစားလာသည့္အေလ်ာက္ Telenet (ထိုအခိ်န္က Sprintnet ဟုအမည္ေျပာင္း), Tymnet၊ Compuserve နွင့္ JANET ကဲ့သို့ အမို်းမို်းေသာ အျခား စီးပြားျဖစ္နွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္မ်ားသည္ ၁၉၈၀ခုနွစ္မ်ားတြင္ၾကီးထြားလာေနေသာ အင္တာနက္နွင့္ အျပန္အလွန္ခိ်တ္ဆက္ခဲ့ျကသည္။ TCP/IP မွ တည္ရိွေနေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္မ်ား၏ အလိုက္သင့္ ေျပာင္းလဲနိုင္မႈသည္ လ်င္ျမန္စြာ ၾကီးထြားမႈကို အခြင့္ေပးခဲ့သည္။ သတ္မွတ္မႈမ်ားနွင့္ ရည္ညွြန္းဥပေဒ၏ လမ္းဖြင့္ထားေသာ ရယူနိုင္မႈသည္ စီးပြားျဖစ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို အျပန္အလွန္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ ကြန္ယက္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ဥပမာ ေရာက္တာမ်ား၊ တည္ေဆာက္ရန္ ခြင့္ျပုထားသည္။ ၄င္းက ကုမၼဏီေပါင္းမ်ားစြာမွ စံခိ်န္စံညွြန္းမီ ကြန္ယက္ ဂီယာကို ရရိွေစနိုင္သည္။ ဤအရာသည္ အင္တာနက္ လ်င္ျမန္စြာ ၾကီးထြားလာမႈနွင့္ ေဒသႏၱရနယ္ပယ္ ကြန္ယက္ဖဲြ့ျခင္း တဟုန္ထိုး တိုးပြားလာမႈတို့ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းသည္ UNIX နွင့္ အျခား သံုးေနက်ျဖစ္ေသာ ကြန္ပူ်တာ ေမာင္းနွင္လည္ပတ္မႈ စနစ္တိုင္းနီးပါး ေပၚတြင္ TCP/IP ၏ က်ယ္ျပန့္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနွင့္ တိက်ေသာ စံခိ်န္စံညွြန္း သတ္မွတ္ျခင္းတို့ကို မို်းေစ့ခ်ခဲ့သည္။ 150px ဤ NeXT ကြန္ပ်ဳတာကို CERN တြင္ ဆာတင္(မ္)ဘာနား(စ္)-လီးက အသံုးျပုခဲ့ျပီး ကမၻာ ပထမဆံုး ဝက္(ဘ္)ဆာဗာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အင္တာနက္ကို ျဖစ္လာေစခဲ့ေသာ အေျခခံ အသံုးခ်လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လမ္းညွြန္မ်ားသည္ ဆယ္စုနွစ္ နွစ္ခုနီးပါးမွ် တည္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ကြန္ယက္သည္ ၁၉၉၀ခုနွစ္မ်ားအထိ အမ်ားျပည္သူေရွ့တြင္ မ်က္နွာမရခဲ့ေပ။ ၁၉၉၁ခုနွစ္ ဩဂုတ္လ ၆ရက္ေန့တြင္ ေသးငယ္ေသာ အရာမ်ားကို သုေနသနျပဳရာ ဥေရာပတိုက္ တစ္တိုက္လံုးနွင့္ဆိုင္ေသာ အဖဲြ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ CERN သည္ World Wide Web စီမံကိန္းသစ္ကို ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။ ဝက္(ဘ္)ကို ျဗိတိသွ် သိပၸံံပညာရွင္ တင္(မ္)ဘာနား-လီးက ၁၉၈၉ခုနွစ္တြင္ တီထြင္ခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းတြင္ နာမည္ၾကီးသည့္ ဝက္(ဘ္)ဘေရာက္ဆာမွာ Hyper Cardနွင့္ X Window System တည္ေဆာက္အသံုးျပုျပီးေနာက္တြင္ ပံုေဖာ္ခဲ့သည့္ ViolaWWW ျဖစ္သည္။ ၄င္းေနရာတြင္ Mosaic ဝက္(ဘ္)ဘေရာက္ဆာျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း အစားထိုးလာခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ခုနွစ္တြင္ အီလီႏိြဳက္တကၠသိုလ္၌ အထူးတြက္ခ်က္ေရး အသံုးခ် လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ နိုင္ငံေတာ္စင္တာက Mosaic ပံုစံကဲြ ၁.၀ ကို ျဖန့္ခီ်ခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္ ၁၉၉၄ခုနွစ္ေနွာင္းပိုင္းတြင္ ယခင္က ပညာေရးဆိုင္ရာျဖစ္ေသာ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ အင္တာနက္ကို လူအမ်ား စိတ္ဝင္စား လာခဲ့ၾက သည္။ ၁၉၉၆ခုနွစ္တြင္ ကမၻာ့အင္တာနက္ အသံုျပဳမႈသည္ ေန့စဉ္သံုးျဖစ္လာခဲ့ျပီး ထို့အတြက္ေျကာင့္ ၄င္းကို World Wide Webကို ရည္ညွြန္းေသာ synecdoche အျဖစ္ အသံုးျပုလာခဲ့ျကသည္။ ထိုအေတာ အတြင္း ဆယ္စုနွစ္တစ္ခု၏ တိုးတက္မႈျဖစ္စဉ္တြင္ အင္တာနက္သည္ ယခင္က ရိွေနခဲ့ေသာ အမ်ားျပည္သူ ကြန္ပူ်တာ ကြန္ယက္မ်ား၏ အမ်ားစုကို (FidoNet ကဲ့သို့ အခို့် ကြန္ယက္မ်ားသည္ သီးျခားဆက္လက္ တည္ရိွေနေသာ္လည္း) ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ၾကဉ္းေပးနိုင္ခဲ့သည္ ။

၁၉၉၀ျပည့္လြန္နွစ္မ်ားတြင္ အင္တာနက္သည္ ၁၉၉၆ခုနွစ္နွင့္ ၁၉၉၇ခုနွစ္တို့တြင္ ကာလတိုအတြင္း အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ၾကီးထြားမႈနွင့္အတူ နွစ္စဉ္ ၁၀၀ ရာခိုင္နႈန္း ျကီးထားလာသည္ဟု ခန့္မွန္းခဲ့သည္။ ဤသို့ ျကီးထြားလာျခင္းသည္ ကြန္ယက္ ျကီးထြားလာမႈကို ရွင္သန္ေစျပီး အင္တာနက္ ပရိုတိုေကာ(လ္)မ်ား၏ တစ္ဦးတည္းပိုင္မဟုတ္ဘဲ ဖြင့္ထားေသာ သဘာဝကိုလည္း ခြျပဳသည့္ ဗဟိုအုပ္ခု်ပ္ေရး ကင္းမဲ့မႈေျကာင့္ဟု မၾကာခဏ မွတ္ယူၾကသည္။ ယင္း အင္တာနက္ ပရိုတိုေကာ(လ္)မ်ားသည္ ေရာင္းသူ၏ သတင္း အခ်က္ အလက္ ဖလွယ္နိုင္စြမ္းကို အားေပးရန္နွင့္ မည္သည့္ ကုမၼဏီတစ္ခုကမဆို ကြန္ယက္ကို အလြန္အမင္း ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အာေပးသည္။၂၀၁၀ခုနွစ္ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန့အရ ခန့္မွန္းေျခ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ဦးေရမွာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁.၉၇ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘရာဇီး၊ ရုရွ၊ အႏၵိယ၊ တရုတ္နွင့္ အင္ဒိုနီးရွား (BRICI နိုင္ငံမ်ား)တြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈသည္ သိသာထင္ရွားစြာ ထြန္းကားလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုနိုင္ငံမ်ားတြင္ လူဦးေရမ်ားျပားျပီး စီးပြားေရးမွာ အလယ္အလတ္မွ အဆင့္ျမင့္အထိ ျဖစ္ထြန္းမႈရိွေသာ္လည္း အင္တာနက္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈနႈန္းမွာ နည္းလွ်က္ရိွေသးသည္။ ၂၀၀၉ခုနွစ္တြင္ BRICI နိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာလူဦးေရ၏ ၄၅ ရာခိုင္နႈန္းခန့္ကို ကိုယ္စားျပုျပီး အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူေပါင္း ခန့္မွန္ေျခ သန္း ၆၁၀ ရိွသည္။ သို့ေသာ္ ၂၀၁၅ခုနွစ္တြင္ BRICI နိုင္ငံမ်ား၌ အင္တာနက္ အသံုးျပုသူသည္ နွစ္ဆျဖစ္ေသာ သန္း တစ္ေထာင့္နွစ္ရာထိ ရိွလာနိုင္ျပီး အင္ဒိုနီးရွားတြင္ သံုးဆျဖစ္လာနိုင္သည္။  (၄) နည္းပညာ -- ပရုိတုိေကာ(လ္)မ်ား(Protocols)

အင္တာနက္ ပရိုတိုေကာ(လ္)စံု အင္တာနက္၏ ရႈပ္ေထြးစြာ ပါဝင္ေပါင္းစပ္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံဖဲြ့စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ ၄င္း၏ ဟာ့ဒ္ဝဲ အစိတ္အပိုင္းမ်ားနွင့္ တည္ေဆာက္ပံု၏ လကၡဏာသြင္ျပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထိန္းခု်ပ္ေသာ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲအလႊာ(layers)မ်ားပါသည့္ စနစ္တို့ ပါဝင္သည္။ ဟာ့ဒ္ဝဲကို အျခား ေဆာ့(ဖ္)ဝဲစနစ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ အင္တာနက္၏ ဂုဏ္အဂၤါကို ေဖာ္ျပျပီး ၄င္း၏ တတ္နိုင္မႈနွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအေျခခံကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဒီဇိုင္းနွင့္ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲ တည္ေဆာက္ပံု၏ တိက်ေသာ စံနႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဉ္ ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲစနစ္မ်ား၏ တည္ေဆာက္ပံုဒီဇိုင္းအတြက္ တာဝန္ကို အင္တာနက္ အင္ဂ်င္နီယာပညာ အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖဲြ့ (Internet Engineering Task Force - IETF) သို့ လဲႊအပ္ထားသည္။IETF သည္ အင္တာနက္ တည္ေဆာက္ပံု၏ အမို်းမို်းေသာ ရႈေထာင့္ နွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ တစ္ဦးခ်င္းကိုမဆို ဖြင့္ထားေသာ စံခိ်န္စံညွြန္းသတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္း အုပ္စုမ်ားကို စီမံခန့္ခဲြသည္။ ေဆြးေနြးမႈရလဒ္မ်ားနွင့္ အျပီးသတ္ စံခိ်န္စံညွြန္းမ်ားကို ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ေတာင္းခံျခင္း (Request for Comments - RFC) ဟုေခၚသည့္ ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း အတဲြမ်ားတြင္ ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၄င္းတို့ကို IETF ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ ရယူနိုင္သည္။ အင္တာနက္ကို ေထာက္ကူေသာ ကြန္ယက္ဖဲြ့ျခင္း အေျခခံနိယာမမ်ားသည္ အင္တာနက္ စံခိ်န္စံညွြန္းမ်ားကို ဖဲြ့စည္းတည္ေထာင္ေသာ အထူးတလည္ တာဝန္ခန့္အပ္ထားသည့္ RFC မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ အျခား တိက်မႈနည္းေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ မွတ္သားဖြယ္စံုလင္ေသာ၊ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈနွင့္ ဆိုင္ေသာ၊ သို့မဟုတ္ သမိုင္းေၾကာင္းနွင့္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ သို့မဟုတ္ အင္တာနက္ နည္းပညာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဉ္ လက္ရိွအေကာင္းဆံုး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (best current practices -BCP) ကိုမွတ္တမ္းတင္ထားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ စံခိ်န္စံညွြန္းမ်ားသည္ အင္တာနက္ ပရိုတိုေကာ(လ္)စံုဟု လူသိမ်ားးေသာ ဖဲြ့စည္းမႈတစ္ခုကို ေဖာ္ျပသည္။ ဤသည္မွာ ပရိုတိုေကာမ်ား အလႊာမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ စနစ္ (RFC 1122, RFC 1123)သို့ နည္းလမ္းမ်ား ခဲြေဝေသာ စံျပ တည္ေဆာက္ပံုျဖစ္သည္။ အလွြာမ်ားသည္ ၄င္းတို့၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ သို့မဟုတ္ ေဘာင္ေနရာအက်ယ္အဝန္း နွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ အေပၚဆံုးလႊာမွာ အသံုးခ်အလွြာ ျဖစ္ျပီး ေဆာ့(ဖ္)ဝဲ အသံုးခ်ပရိုဂရမ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရာတြင္ အသံုးခ်ပရိုဂရမ္ကို တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကြန္ယက္ဖြဲ႕ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ေနရာျဖစ္သည္၊ ဥပမာ ဆိုဒ္မ်ားကို လွန္ေလွာၾကည့္ရႈနိုင္ေသာ ဝက္(ဘ္) ဘေရာက္ဆာ ပရိုဂရမ္တစ္ခု။ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးအလႊားမွာ အေပၚဆံုးလႊာ၏ေအာက္တြင္ တည္ရိွျပီး ကြန္ယက္(ဥပမာ-ဗဟိုမွထိန္းခု်ပ္ေသာ ေဖာက္သည္-ဆာဗာ ပံုစံ)မွတဆင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္ လဲလွယ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ကဲြျပားျခားနားေသာ လက္ခံဟို့(စ္)မ်ားေပၚတြင္ အသံုးခ်ပရိုဂရမ္မ်ားနွင့္ ခိ်တ္ဆက္ထားသည္။ ထိုအလႊာမ်ား၏ အေျခခံမွာ အလႊာနွစ္ခုပါဝင္ေသာ အဓိက ကြန္ယက္ဖဲြ့ျခင္း နည္းပညာမ်ားျဖစ္သည္။ အင္တာနက္အလႊာသည္ ကြန္ပ်ဳတာမ်ားကို အင္တာနက္ ပရိုတိုေကာ(လ္) IP လိပ္စာမ်ားမွတဆင့္ အခ်င္းခ်င္း သိမွတ္ရန္နွင့္ ေနရာခ်ထားရန္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျပီး ကြန္ပ်ဳတာတစ္ခုနွင့္တစ္ခုကို ၾကားခံ(တဆင့္ခံ) ကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ ခိ်တ္ဆက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပုသည္။ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ တည္ေဆာက္ပံု၏ ေအာက္ဆံုးလွြာမွာ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲအလွြာျဖစ္သည့္ ခိ်တ္ဆက္အလွြာျဖစ္သည္။ 0x158င္းက တူညီေသာ ကြန္ယက္ အခိ်တ္အဆက္နယ္ပယ္တြင္း လက္ခံဟို့(စ္)မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ခိ်တ္ဆက္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္ - ဥပမာ ေဒသႏၱရနယ္ပယ္ကြန္ယက္ (local area network - LAN) သို့မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ခိ်တ္ဆက္ျခင္း။ TCP/IP ဟုလူသိမ်ားေသာ ပံုစံငယ္ကို ေအာက္ခံ ဟာ့ဒ္ဝဲအား မီွခိုမႈကင္းလြတ္ရန္ ဒီဇိုင္းျပုလုပ္ထားသည္။ ထို့ေျကာင့္ ပံုစံငယ္သည္ 0x158င္းသက္သက္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းနွင့္မွ် ပတ္သက္ျခင္းမရိွေပ။ Open Systems Interconnection (OSI) ပံုစံငယ္ကဲ့သို့ အျခား ပံုစံငယ္မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ ၄င္းတို့သည္ ေဖာ္ျပခ်က္ အေသးစိတ္မ်ား နွင့္လည္းေကာင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္လည္းေကာင္း သဟဇာတျဖစ္မျဖစ္ပါ။ သို့ေသာ္ ဆင္တူမႈ မ်ားစြာ ရိွေနျပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ OSI ကြန္ယက္ဖဲြ့ျခင္း ေဆြးေႏြးးမႈမ်ားတြင္ TCP/IP ပရိုတိုေကာ(လ္)မ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္သည္။ အင္တာနက္ ေမာ္ဒယ္၏ အထင္ရွားဆံုး အစိတ္အပိုင္းမွာ အင္တာနက္ ပရိုတိုေကာ(လ္) (Internet Protocol - IP) ျဖစ္သည္။ ၄င္းက အင္တာနက္ေပၚတြင္ ကြန္ပ်ဳတာမ်ားအတြက္ လိပ္မူျခင္း စနစ္မ်ား(IP လိပ္စာမ်ား) ကို လုပ္ေဆာင္သည္။ IP သည္ ကြန္ယက္အခ်င္းခ်င္း ခိ်တ္ဆက္ျခင္းနွင့္ အေျခခံအားျဖင့္ အင္တာနက္ကို ၄င္းဘာသာ တည္ေဆာက္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္။ IP မူကဲြ ၄ (IPv4) သည္ ယေန့အင္တာနက္၏ ပထမ မို်းဆက္တြင္ အသံုျပဳခဲ့ေသာ စဦးမူကဲြ ျဖစ္ျပီး အဓိက အသံုးျပဳဆဲျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ လက္ခံဟို့(စ္) ~သန္းေထာင္ေပါင္း ၄.၂ (၁၀၉)အထိ လိပ္မူရန္ ရည္စူးထားသည္။ သို့ေသာ္ အင္တာနက္၏ အရိွန္အဟုန္ၾကီးစြာၾကီးထြားလာမႈက IPv4 လိပ္စာ ကုန္ခန္းမႈ ကိုျဖစ္ေစခဲ့ရာ ၂၀၁၁ခုနွစ္ခန့္တြင္ ၄င္း၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို့ ေရာက္ရိွလာဖြယ္ရိွသည္ဟု ခန့္မွန္းရသည္။ပိုမိုျကီးမားေသာ လိပ္မူနိုင္စြမ္းရိွျပီး အင္တာနက္ သြားလာေရး လမ္းေျကာင္း သတ္မွတ္ျခင္းကိုလည္း ပိုမိုထိေရာက္စြာ စြမ္းေဆာင္နိုင္သည့္ ပရိုတိုေကာ(လ္) မူကဲြအသစ္ျဖစ္ေသာ IPv6 ကို ၁၉၉၀နွစ္မ်ား အလယ္က ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ IPv6 သည္ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာ လက္ေတြ႕အသံုးခ်မႈ အဆင့္တြင္ တည္ရိွေနျပီး အင္တာနက္ လိပ္စာ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းမ်ား(RIRs) သည္ အရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ဤ စနစ္သစ္အား အလ်င္အျမန္ လက္ခံျခင္းနွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းတို့ကို စီစဉ္ေဆာင္ရြက္ျကရန္ တိုက္တြန္း လံႈ့ေဆာ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ IPv6 သည္ IPv4 နွင့္ အျပန္အလွန္အသံုးျပု၍ မရပါ။ ၄င္းသည္ IPv4 ေဆာ့(ဖ္)ဝဲနွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ရယူနိုင္မႈမရိွဘဲ အင္တာနက္၏ ျပိဳင္တူျဖစ္ေသာ မူကဲြတစ္ခုကို အေျခခံအားျဖင့္ တည္ေဆာက္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ IPv6 အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကြန္ယက္ ကိရိယာတိုင္းအတြက္ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲ အဆင့္ျမွင့္ျခင္းမ်ား သို့မဟုတ္ ဘာသာျပန္ အေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္သည္။ ေခတ္သစ္ ကြန္ပ်ဳတာ ေမာင္းနွင္ လည္ပတ္မႈစနစ္ အမ်ားစုမွာ အင္တာနက္ ပရိုတိုေကာ(လ္) မူကဲြနွစ္မို်းလံုးနွင့္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ေျပာင္းလဲျပီးျဖစ္သည္။ သို့ေသာ္ ကြန္ယက္ အေျခခံ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္ ဤတိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈတြင္ ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့ဆဲျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ အေျခခံ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ျဖစ္ေစေသာ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးသည့္ အမွန္တကယ္ ခိ်တ္ဆက္မႈမ်ားမွအပ အင္တာနက္ကို နွစ္ဦးနွစ္ဘက္နွင့္ဆိုင္ေသာ သို့မဟုတ္ အမ်ားနွင့္ဆိုင္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူစာခု်ပ္မ်ား (ဥပမာ- ဂုဏ္ရည္တူသေဘာတူညီခ်က္မ်ား) နွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သို့မဟုတ္ ကြန္ယက္ေပၚတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို့ လဲလွယ္ရမည္ကို ေဖာ္ျပေသာ ပရိုတိုေကာ(လ္)မ်ားက ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သည္။ အမွန္တကယ္ပင္ အင္တာနက္ကို ၄င္း၏ အျပန္အလွန္ ခိ်တ္ဆက္မႈမ်ားနွင့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚလစီမ်ားအားျဖင့္ အနက္ဖြင့္ၾကသည္။


(၅)ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ

  အင္တာနက္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုနွင့္ ၄င္း၏ အသံုးျပဳမႈ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို က်ယ္ျပန့္စြာ ေလ့လာခဲ့ျကျပီးျဖစ္သည္။ World Wide Web၏ အင္တာနက္ IP လမ္းေၾကာင္း ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုနွင့္ ဟိုက္ပါတက္(စ္) အခိ်တ္အဆက္မ်ားသည္ scale-free ကြန္ယက္မ်ား ၏ နမူနာမ်ားျဖစ္သည္။ စီးပြားျဖစ္ အင္တာနက္ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၏ အင္တာနက္ လဲလွယ္ေရးပိြဳင့္မ်ား မွတဆင့္ ဆက္သြယ္သည့္နည္းနွင့္ အလားတူစြာ သုေတသန ကြန္ယက္မ်ားသည္ GEANT၊ GLORIAD၊ အင္တာနက္၂ (Abilene ကြန္ယက္ ကို ဆက္ခံသည့္အရာ)၊ နွင့္ UK ၏ အမိ်ဳးသား သုေတသနနွင့္ ပညာေရး ကြန္ယက္ JANET တို့ကဲ့သို့ ၾကီးမားေသာ ကြန္ယက္ခဲြမ်ားနွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္ အလားအလာရိွသည္။ ၄င္းတို့ကို ပို၍ငယ္ေသာ ကြန္ယက္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္ (ပညာေရးဆိုင္ရာ ကြန္ပ်ဳတာ ကြန္ယက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား စာရင္းကိုလည္းၾကည့္ပါ)။ ကြန္ပ်ဳတာ သိပၸံပညာရွင္ အမ်ားအျပားက အင္တာနက္ကို “ၾကီးမားေသာ အတိုင္းအတာရိွျပီး လြန္ကဲစြာ အင္ဂ်င္နီယာမႈ ျပဳထားေသာ္လည္း လြန္ကဲစြာ ရႈပ္ေထြးေသာ စနစ္တစ္ခု၏ စံျပ ဥပမာ” ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ အင္တာနက္သည္ အလြန္အမင္းပင္ ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ေရာေနွာေနသည္။ ဥပမာ - အခ်က္အလက္ လဲႊေျပာင္းျခင္း နႈန္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၏ အမွန္တကယ္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသည္ က်ယ္ျပန့္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည္။ အင္တာနက္သည္ ၄င္း၏ ျကီးမားေသာ အတိုင္းအတာရိွသည့္ အဖဲြ႕အစည္းေပၚ မူတည္ေသာ "ေပၚထြက္လာေသာ ျဖစ္စဉ္မ်ား" ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသသည္။ ဥပမာ- အခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းနႈန္းသည္ ယာယီ ကိုယ္တိုင္နွင့္ သ႑ာန္တူျခင္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပသသည္။ ကြန္ယက္၏ ေနာက္ဆံုး အတိုင္းအတာနွင့္ ေရပန္းစားမႈတို့သည္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ မရနိုင္ေသာအခါ အင္တာနက္တြင္ သြားလာေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းေပးျခင္းနွင့္ လိပ္မူျခင္း နည္းလမ္းမ်ား၏ နိယာမမ်ားသည္၄င္းတို့၏ မူလအစျဖစ္ေသာ ၁၉၆၀ခုနွစ္မ်ားသို့ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွသြားသည္။ ထို့ေျကာင့္ အျခားေသာ ဖဲြ့စည္း တည္ေဆာက္ပံု နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္နိုင္ေျခကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပုလုပ္ခဲ့သည္။  (၆) အင္တာနက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

  အင္တာနက္သည္ ကမၻာတဝွမ္း ျဖန့္ေဝေသာ ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ဆႏၵအေလွ်ာက္ အျပန္အလွန္ ခိ်တ္ဆက္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခု်ပ္ခြင့္ရိွသည့္ ကြန္ယက္အမ်ားအျပား ဖဲြ႕စည္း ပါဝင္ေနသည္။ ၄င္းသည္ ဗဟိုမွ ထိန္းခု်ပ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္း မပါဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည္။ သို့ေသာ္ အျပန္ အလွန္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္နိုင္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အဓိက အေျခခံအဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံု၏ နည္းပညာဆိုင္ရာနွင့္ ေပၚလစီ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား အားလံုးနွင့္ အမည္ေနရာေပးျခင္း နိယာမကို မာရီနာ ဒယ္(လ္) ေရး၊ ကာလီဖိုးနီးယား တြင္ ရံုးခု်ပ္ရိွေသာ အမည္မ်ားနွင့္ နံပါတ္မ်ား သတ္မွတ္ေရး အတြက္ အင္တာနက္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ICANN)က စီမံအုပ္ခု်ပ္သည္။ ICANN သည္ အာဏာပိုင္ျဖစ္ျပီး ဒိုမိန္းအမည္မ်ား၊ အင္တာနက္ ပရိုတိုေကာ(လ္) (IP) လိပ္စာမ်ား၊ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး ပရိုတိုေကာ(လ္)မ်ားရိွ အသံုးခ် အဝင္ေပါ့(ထ္) နံပါတ္မ်ား၊ နွင့္ အျခား ပါရာမီတာမ်ား အပါအဝင္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ အသံုးျပဳမႈမ်ားတြင္ ထပ္တူညီမႈမရိွေစရန္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အမည္မ်ားနွင့္ နံပါတ္မ်ားကို ထပ္တူညီမႈမရိွေစရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကမၻာအဝွမ္း စုစည္းထားသည့္ အမည္ ေနရာမ်ားသည္ အင္တာနက္၏ ကမၻာအနံွ့ ေရာက္ရိွေရးတြင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ICANN ကို အင္တာနက္ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးနွင့္ အျခား စီးပြားေရးမဟုတ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အသီးသီးမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖဲြ႕တစ္ခုက အုပ္ခု်ပ္သည္။ US အစိုးရသည္ ဒိုမိန္းအမည္ စနစ္၏ အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ DNS root zone ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အတည္ျပဳေပးေသာ အဓိကေနရာကို ဆက္လက္ရရိွေနသည္။ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဗဟိုမွ လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္သည့္အတြက္ ICANN ၏ ထပ္တူမရိွေစရန္ သတ္မွတ္ သည့္ အခန္းက႑မွာ ၄င္းကို ထူးျခားမႈျဖစ္ေစသည္။ ၂၀၀၅ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန့တြင္ World Summit on the Information Society ကို Tunis တြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး အင္တာနက္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ Internet Governance Forum (IGF) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။  


(၇) ေခတ္ေပၚအသံုးမ်ား

 အင္တာနက္သည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ နာရီမ်ားနွင့္ ေနရာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပိုမိုၾကီးမားစြာ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ ျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ မီတာတတ္မထားေသာ အျမန္နႈန္းျမင့္ ဆက္သြယ္ မႈမ်ားနွင့္ ဝက္(ဘ္) အသံုးခ်ပရိုဂရမ္မ်ား ပံ့်နံွ့မႈအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ယခုအခါတြင္ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္၊ အထူးသျဖင့္ မိုဘိုင္း(လ္) အင္တာနက္ ကိရိယာမ်ားမွ တဆင့္ အင္တာနက္ကို မည္သည့္ေနရာမွမဆို ဆက္သြယ္ ရရိွနိုင္သည္။ မိုဘိုင္း(လ္)ဖုန္း၊ ေဒတာကတ္မ်ား၊ လက္ကိုင္ကစားနည္း စက္မ်ား (handheld game consoles) နွင့္ ဆယ္လူလာေရာက္တာမ်ားသည္ ယင္းကိရိယာ နည္းပညာကို ပံ့ပိုးေသာ ၾကိဳးမဲ့ ကြန္ယက္ လႊတ္ထားသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို အသံုးျပဳသူမ်ားကို အင္တာနက္သို့ ဆက္သြယ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေသးငယ္ေသာ ၾကည့္ရႈရန္ ဖန္သားျပင္က သတ္မွတ္ထားေသာ ကန့္သတ္ခ်က္မ်ား အတြင္း၊ ထိုအိတ္ေဆာင္ ကိရိယာမ်ား၏ အျခား ကန့္သတ္ခ်က္ရိွေသာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ အီးေမး(လ္)နွင့္ ဝက္(ဘ္)မ်ားအပါအဝင္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရိွေကာင္း ရရိွနိုင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားသည္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကန့္သတ္ေကာင္း ကန့္သတ္နိုင္ျပီး၊ ၾကိဳးမဲ့ေဒတာ ပို့လႊတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြမွာ အျခား ဆက္သြယ္ရရိွနိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားထက္ သိသာစြာ ျမင့္မားနိုင္ပါသည္။ မူလတန္းၾကီးမွ ဘဲြ႕လြန္ပါရဂူအထိ အဆင့္မ်ားအားလံုးအတြက္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားေပၚတြင္ ရရိွနိုင္ပါသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား၏ ျပန္လွန္သင္ၾကားျခင္း လမ္းညွြန္မ်ားမွတဆင့္ ရရိွနိုင္ေသာ CBeebies မွသည္၊ ဂူးဂဲ(လ္)စေကာ္လာ၏ အၾကိဳက္မ်ားမွတဆင့္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ပညာရွင္သံုး စာေပမ်ားကို ဆက္သြယ္ရယူနိုင္ေသာ အကို်းသက္ေရာက္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ား (virtual universities) အထိ အတန္းအစား အမိ်ဳးမ်ဳိး ကဲြျပားပါသည္။ အေဝးသင္ ပညာေရးစနစ္တြင္ အိမ္စာမ်ားနွင့္ အျခား သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ လမ္းညွြန္ သင္ယူျခင္း၊ အခိ်န္ပိုမ်ားကို ကုန္လြန္ ေစျခင္း၊ သို့မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားေသာ အခ်က္တစ္ခုအေပၚ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရွာေဖြျခင္းမ်ားတို့တြင္ ကူညီသည္။ မည္သည့္ေနရာမွမဆို မည္သည့္အဆင့္အတြက္မဆို ပညာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္သြယ္ရယူနိုင္ျခင္းသည္ လူအမ်ားအတြက္ ဘယ္ေသာအခါကမွ် ယခုေလာက္ မလြယ္ကူခဲ့ေပ။ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ အင္တာနက္နွင့္ အထူးသျဖင့္ World Wide Web တို့သည္ ျဖစ္သည္ ပံုမွန္သမားရိုးက် ပညာေရးအတြက္ေရာ၊ သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာ ပညာေရးအတြက္ပါ အေရးျကီးသည့္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ေစသူမ်ား ျဖစ္ျကပါသည္။ ေဈးနႈန္းသက္သာမႈနွင့္ အၾကံ ဉာဏ္မ်ား၊ ဗဟုသုတနွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကိုခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေဝမွ်နိုင္ျခင္းက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲ၏ အကူအညီျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အလုပ္ကို ထူးထူးျခားျခား လြယ္ကူေစပါသည္။ အုပ္စုတစ္ခုသည္ ေဈးနႈန္းသက္သာစြာ ဆက္သြယ္ျခင္းနွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေဝမွ်ျခင္းတို့ ျပဳလုပ္နိုင္ရံုသာမက၊ က်ယ္ျပန့္စြာ ေရာက္ရိွနိုင္ေသာ အင္တာနက္က ထိုသို့ေသာ အုပ္စုမ်ားကို ပထမေနရာတြင္ လြယ္ကူစြာ ဖဲြ့စည္းခြင့္ ေပးပါသည္။ ဥပမာတစ္ခုမွာ အခမဲ့ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲေရြ႕လ်ားမႈက အျခားပရိုဂရမ္မ်ား အနက္ လင္းနက္(စ္)၊ မိုဇီလာဖိုင္းယားေဖာက္(စ္)နွင့္OpenOffice.org တို့ကို ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ေပသည္။ IRC စကားေျပာခန္းပံုစံနွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သို့မဟုတ္ လိုင္းမ်ား ပံုစံနွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သို့မဟုတ္ ခ်က္ခ်င္း မက္ေဆ့(ခ်္)ပို့ေသာ စနစ္မ်ားမွ တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အင္တာနက္ “အျပန္အလွန္ စကားေျပာျခင္း”သည္ ေန့ဖက္တြင္ မိမိကြန္ပ်ဳတာ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အလြန္ သက္ေသာင့္သက္သာ ပံုစံျဖင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ ရိွေစသည္။ မက္ေဆ့(ခ်္)ေခၚ သတင္းစကားမ်ားမွာ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္နိုင္ျပီး အီးေမး(လ္)ထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ျပီး လြယ္ကူအဆင္ေျပပါသည္။ ဤစနစ္မ်ား၏ တိုးခဲ့်မႈမ်ားသည္ ဖိုင္မ်ားကို ဖလွယ္နိုင္ျပီး၊ ေဝမွ်ရန္ “ဝိွုက္ဘုတ္” ေပၚတြင္ေရးဆဲြျခင္း သို့မဟုတ္ အဖဲြ့သားမ်ားအျကား အသံ၊ ဗီဒီယိုတို့ျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား ျပုလုပ္နိုင္ပါသည္။ မူကဲြထိန္းခု်ပ္ျခင္း စနစ္မ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အဖဲြ႕မ်ားကို ေဝမွ်ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အတဲြမ်ားနွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းတို့အလုပ္မ်ားကို မေတာ္တဆ အေပၚမွထပ္မံေရးမိျခင္း မရိွဘဲ သို့မဟုတ္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား ၄င္းတို့ ပါဝင္ေရးသားနိုင္ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပို့ လာသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရန္ မလိုဘဲ အလုပ္လုပ္နိုင္ရန္ ခြင့္ျပုထားသည္။ စီးပြားေရးနွင့္ စီမံကိန္း အဖဲြ့မ်ားသည္ ျပကၡဒိန္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ အျခား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ေဝမွ်နိုင္သည္။ ယင္းသို့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သိပၸံဆိုင္ရာ သုေတသန၊ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲ ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး၊ ကြန္ဖရင့္ စီမံကိန္း၊ နိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားေရးဝါဒ နွင့္ စိတ္ကူးဖန္တီးနိုင္ေသာ အေရးအသားမ်ား အပါအဝင္ ဧရိယာ အမို်းေပါင္း မ်ားစြာတို့တြင္ ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ လူမႈေရးနွင့္ နိုင္ငံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ရယူမႈနွင့္ ကြန္ပ်ဳတာသံုးစဲြမႈ တတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္ျခင္းတို့ နွစ္ခုလံုး တိုးပြားလာသည္နွင့္အညီ ပိုမိုပံ့်နံွ့လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္ အေစာပိုင္း၏ ဖလက္(ရွ္)ေမာ့(ဘ္) ‘ပဲြမ်ား’မွသည္ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ အီရန္လူမို်းမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ကန့္ကြက္ဆႏၵျပပဲြမ်ားတြင္ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း အထိ လူမ်ားအား ပိုမို ထိေရာက္စြာ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရန္နွင့္ အင္တာနက္ မပါဘဲ ျဖစ္နိုင္သည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပုရန္ အင္တာနက္က ခြင့္ျပဳပါသည္။ အင္တာနက္အသံုးျပုသူမ်ားအား ကမၻာတလႊား မည္သည့္ေနရာမွ ျဖစ္ပါေစ အျခား ကြန္ပ်ဳတာမ်ားသို့ အေဝးမွဆက္သြယ္ရယူျခင္း နွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူစြာ သိမ္းဆည္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္ အင္တာနက္က ခြင့္ျပဳသည္။ ယင္းသို့ျပဳလုပ္ရာတြင္ လံုျခံဳေရး၊ အစစ္အမွန္ ျပဳျခင္းနွင့္ လိွု့်ဝွက္ကုတ္ နည္းပညာမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ကာ အသံုးျပဳျပီးေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးမျပဳဘဲ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ ဤသည္မွာ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားတြင္ ေနအိမ္မွေန၍ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ျခင္းနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းဟူေသာ နည္းလမ္း အသစ္မ်ားကို အားေပးပါသည္။ အထူးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေလးခုေျမာက္းနိုင္ငံတစ္ခုမွ ေန၍ အေဝးမွ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေနာက္ထပ္ တတိယးနိုင္ငံတစ္ခုရိွ ဆာဗာတစ္ခုေပၚ၌၊ အိမ္တြင္ထိုင္ေနေသာ စာရင္းစစ္ တစ္ေယာက္သည္ အျခား ဒုတိယနိုင္ငံတစ္ခုရိွ ကုမၸ႑ီတစ္ခု၏ စာအုပ္မ်ားကို စာရင္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ အျခား ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရိွ ရံုးမ်ားမွ အီးေမး(လ္)ျဖင့္ပို့ လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ အိမ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ စာရင္းေရးသူမ်ားက ဤအေကာင့္မ်ားကို ဖန္တီးထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ ဤအရာမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕မွာ အင္တာနက္ ကိုက်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ အသံုးမျပဳခင္က ျဖစ္နိုင္ေခ် ရိွေသာ္လည္း၊ ပုဂၢလိက ငွားရမ္းသည့္ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ား (အင္တာနက္ ေထာက္ပံ့သူနွင့္ အသံုးျပဳသူၾကား ခ်ဳပ္ဆိုေသာ သေဘာတူညီခ်က္) ၏ ကုန္က် စရိတ္ေၾကာင့္ ယင္းတို့အနက္ အမ်ားအျပားအား တကယ္တန္းတြင္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း မရိွေပ။ အလုပ္စားပဲြမွ အေဝးသို့ ေရာက္ရိွေနေသာ ရံုးအလုပ္သမား တစ္ဦးသည္ ကမၻာ၏ အျခား တစ္ဖက္တြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခရီး သို့မဟုတ္ အပန္းေျဖခရီး ထြက္ရင္း ေရာက္ေကာင္းေရာက္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာ ပုဂၢလိကကြန္ယက္ (Virtual Private Network) (VPN)ကို အသံုျပဳျပီး ရံုးရိွ ၄င္း၏ PC ထဲမွ အေဝးထိန္းဒက္(စ္)ေတာ့ က႑တခု ကို လွမ္း၍ ဖြင့္နိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ရံုးမွအေဝးသို့ ေရာက္ရိွေနစဉ္အတြင္း အလုပ္သမားအား အီးေမး(လ္)နွင့္ အျခား အသံုးခ်ပရိုဂရမ္မ်ား အပါအဝင္ ၄င္း၏ ပံုမွန္ဖိုင္မ်ားနွင္ ေဒတာမ်ားအားလံုးကို လံုးဝ ဆက္သြယ္ ရယူမေပးသည္။ ဤအယူအဆကို စနစ္စီမံခန့္ခဲြသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အၾကားတြင္ အကို်း သက္ေရာက္ ေစေသာ ပုဂၢလိက အိပ္မက္ဆိုးမ်ားအျဖစ္ ရည္ညွြန္းသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေကာ္ပိုရိတ္ ကြန္ယက္ တစ္ခု၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္လည္အတိုင္းအတာကို ယင္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အိမ္မ်ားအထိ ခဲ့်ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  


(၈) သတင္းအခ်က္အလက္

  လူအမ်ားတို့က အင္တာနက္ နွင့္ World Wide Webသို့မဟုတ္ ဝက္(ဘ္) ဟူေသာ ေဝါဟာရမ်ားကို အလဲအလွယ္လုပ္၍ အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ယင္းေဝါဟာရမ်ားမွာ မူလအဓိပၸါယ္တူျခင္း မရိွပါေခ်။ World Wide Web ဆိုသည္မွာ hyperlink မ်ားျဖင့္ ကိ်ဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွျပီး ဆင္တူေသာ အရင္းအျမစ္ ခဲြျခားေပးသူမ်ား (Uniform Resource Identifiers) (URIs) အျဖစ္ ရည္ညွြန္းေသာ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ားနွင့္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ URI မ်ားသည္ ေထာက္ပံ့ သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လကၡဏာသေကၤတျဖင့္ ခဲြျခားရန္၊ ေဖာက္သည္မ်ားကို စာရြက္စာတမ္းမ်ား သိုေလွာင္ထားသည့္ ဝက္(ဘ္)ဆာဗာမ်ား၊ ဖိုင္ဆာဗာမ်ားနွင့္ အျခားေဒတာေဘ့(စ္)မ်ား ရွာေဖြရန္နွင့္ ရည္ညွြန္းရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး၊ ဝက္(ဘ္)၏ အေျခခံသယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး ပရိုတိုေကာျဖစ္ေသာ ဟိုက္ပါတက္(စ္)ထရန္စဖာ ပရိုတိုေကာ(HTTP) ကို အသံုးျပဳ၍ ယင္းတို့ကို ရယူနိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ HTTP သည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ အသံုးျပဳေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆက္သြယ္ေရး ပရိုတိုေကာ မ်ားထဲမွ တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲစနစ္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေလာဂ်စ္နွင့္ ေဒတာမ်ားကို ေဝငွျခင္းနွင့္ ဖလွယ္ျခင္းတို့ ျပုလုပ္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ခြင့္ ျပဳရန္ HTTP အား ဝက္(ဘ္)ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားက အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ မိုက္ခရိုေဆာ့(ဖ္)၏ Internet Explorer၊ Mozilla Firefox၊ Opera ၊ Apple ၏ Safari နွင့္ Google Chrome ကဲ့သို့ေသာ World Wide Web ၏ browser ေဆာ့(ဖ္)ဝဲမ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြင္း ျမုပ္ ထား ေသာ hyperlinkမ်ားမွ တဆင့္ ဝက္(ဘ္)စာမ်က္နွာ တစ္ခုမွတစ္ခုသို့ အသံုးျပဳသူမ်ားအား လမ္းေၾကာင္းျပသည္။ ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ဂရပ္ဖစ္မ်ား၊ အသံမ်ား၊ စာသားမ်ား၊ ဗီဒီယို၊ မီဒီယာမ်ဳိးစံုနွင့္ ကစားနည္းမ်ား၊ ရံုးသံုး အသံုးခ်ပရိုဂရမ္မ်ားနွင့္ သိပံၸဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သရုပ္ျပျခင္းမ်ားကဲ့သို့ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈရိွေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား စသည့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ကြန္ပ်ဳတာေဒတာမ်ားလဲ ပါဝင္နိုင္ပါသည္။ ယာဟူး နွင့္ ဂူးဂဲ(လ္)တို့ကဲ့သို့ ရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္မ်ားကို အသံုးျပဳေသာ ေသာ့ခ်က္စကားလံုးတို့ျဖင့္ ေမာင္းနွင္သည့္ အင္တာနက္ သုေတသနျပဳမႈမွ တဆင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရိွ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ မ်ားျပားျပီး အမ်ဳိးအစား စံုလင္လွေသာ အြန္လိုင္း သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားသို့ လြယ္လြယ္ကူကူနွင့္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ ရေပသည္။ ပံုနိွပ္ထားေသာ စြယ္စံုက်မ္းမ်ား၊ ေရွးရိုးရာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားနွင့္ နိွုင္းယွဉ္လွ်င္ World Wide Web သည္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားကို ဗဟိုမွထိန္းခု်ပ္မႈအား ခဲြေဝေပးျခင္းကို စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းနွင့္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားအား အေတြးအေခၚမ်ားနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုန္က်စရိတ္နွင့္ အခိ်န္ၾကန့္ၾကာျခင္းမ်ား အလြန္အမင္းေလ်ာ့က်စြာျဖင့္ အလားအလာရိွေသာ ပရိသတ္ျကီးထံသို့ ထုတ္ေဝနိုင္ရန္ ဝက္(ဘ္)က စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္။ ဝက္(ဘ္) စာမ်က္နွာတစ္ခု၊ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခု ထုတ္ေဝရာတြင္ သို့မဟုတ္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကနဦးကုန္က်စရိတ္ အနည္းငယ္မွ်သာ ရိွျပီး၊ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ားအျပားလည္း ရိွပါသည္။ ၾကီးမားျပီး ဆဲြေဆာင္မႈရိွေသာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားကို ထုတ္ေဝျခင္းနွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို့မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကဲြျပားလ်က္ ရိွသည္။ သို့ရာတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းမ်ားမွာ ခက္ခဲျပီး ေဈးၾကီးေသာ ကိစၥပင္ ျဖစ္လ်က္ရိွေသးသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အမ်ားစုနွင့္ ကုမၸ႑ီ၊ အဖဲြ႕အခ်ဳိ႕တို့မွာ လြယ္ကူစြာ ျပဳျပင္မြမ္းမံနိုင္ေသာ အြန္လိုင္းဒိုင္ယာရီမ်ားကို က်ယ္ျပန့္စြာ အသံုးျပုလ်က္ ရိွေသာ ဝက္(ဘ္)ေလာ့(ဂ္)မ်ား သို့မဟုတ္ ဘေလာ့ဂ္မ်ားကို သံုးျကပါသည္။ အခ်ဳိ႕စီးပြားေရး ဆန္ေသာ အဖဲြ့အစည္းမ်ားသည္ ဧည့္သည္မ်ားက အထင္ၾကီးေစလိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ယင္းတို့၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက၄င္းတုိ႕အထူးျပဳေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အသိပညာမ်ားနွင့္ အခမဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖင့္ အၾကံဉာဏ္ေပး ဆက္သြယ္ရန္ အားေပးသည္။ ထိုသို့ျဖင့္ ဆဲြေဆာင္မႈ ရိွေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစသည္။ ယင္း၏ဥပမာတစ္ခုမွာ မိုက္ခရိုေဆာ့(ဖ္)ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ ထုတ္ကုန္ၾကီးပြားေစသူမ်ား (product developers)က ျပည္သူမ်ား ယင္းတို့၏ အလုပ္မ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးရန္အတြက္ ၄င္းတို့၏ ကိုယ္ပိုင္ဘေလာ့ဂ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ၾကီးမားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား၏ ထုတ္ေဝထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ ဝက္(ဘ္)စာမ်က္နွာမ်ား စုေဆာင္းျခင္းမွာလဲ ေရပန္းစားဆဲပင္ျဖစ္ျပီး၊ တစ္စထက္တစ္စ ေခတ္မီ လာလ်က္ ရိွသည္။ တစ္ဖက္ကၾကည့္ေသာ္ အိန္ဂ်ယ္ဖိုင္းယားနွင့္ ဂီ်ယိုစီးတီးကဲ့သို့ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ ေခတ္ဦးပိုင္းကတည္းက ရိွခဲ့ပါေသာ္လည္း၊
ကမ္းလွမ္းမႈ အသစ္မ်ား ဥပမာအားျဖင့္ Facebook နွင့္ Myspaceတို့တြင္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ေနာက္လိုက္မ်ား အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားသည္ ယင္းတို့ကိုယ္ကို ရိုးရိုး ဝက္(ဘ္) စာမ်က္နွာ လက္ခံမ်ားအျဖစ္ထက္ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ယက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဟု အမည္တပ္ေလ့ရိွသည္။ အမည္ေက်ာ္ ဝက္(ဘ္)စာမ်က္နွာမ်ားေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာျခင္းမွာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားနိုင္ျပီး အီးေကာမာ့(စ္) ေခၚ ထုတ္ကုန္မ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝက္(ဘ္)မွ တဆင့္ တိုက္ရိုက္ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ဆက္လက္ တိုးတက္လက္ ရိွပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ဝက္(ဘ္)စတင္ေပၚေပါက္လာစဉ္၊ စံနမူနာျဖစ္ေသာ ဝက္(ဘ္) စာမ်က္နွာမွာ ဝက္(ဘ္)ဆာဗာေပၚတြင္ ျပည့္စံုေသာ ပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားျပီး HTMLျဖင့္ ပံုစံခ်ထားသည္။ အသံုးျပဳသူ၏ ဘေရာက္ဆာသို႕ေတာင္းဆိုမႈအရ ပို့ရန္ အဆင္သင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အခိ်န္မ်ားေျပာင္းလဲ သြားသည္နွင့္အမွ် ဝက္(ဘ္)စာမ်က္နွာမ်ား ဖန္တီးျခင္းနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း တို့သည္ အလိုအေလ်ာက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္နိုင္ျပီး၊ ပိုမိုအင္အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားအား ကနဦးတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အလြန္နည္းပါးစြာျဖင့္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား စီမံ ခန့္ခဲြျခင္း (content management) သို့မဟုတ္ ဝီကီ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မၾကာခဏဆိုသလို တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ျကသည္။ ထိုစနစ္မ်ားအား ျဖန့္ေဝေပးသူမ်ားမွာ လခစားဝန္ထမ္း၊ ကလပ္တစ္ခု သို့မဟုတ္ အျခားအဖဲြ႕အစည္း သို့မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူမ်ားထဲမွ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္နိုင္ျပီး၊ ရည္ရြယ္ ဖန္တီးထားေသာ တည္းျဖတ္ထားသည့္ စာမ်က္နွာမ်ားကို အသံုးျပု၍ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာတို့ျဖင့္ ေအာက္ခံေဒတာေဘ့(စ္)ကို ျဖည့္ေပးသည္။ တျပိဳင္နက္တည္းတြင္ ရံဖန္ရံခါ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားက ဤပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ယင္း၏ ေနာက္ဆံုး HTML ပံုစံတြင္ ၾကည့္ျခင္း၊ဖတ္ရႈျခင္းတို့ ျပဳသည္။ အသစ္သြင္းလိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အသစ္တို့ကို လက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဉ္တြင္ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ အတည္ျပုျခင္းနွင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္တို့ ရိွေကာင္းရိွနိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပစ္မွတ္ ထားေသာ ဝင္ေရာက္ျကည့္ရႈသူ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အသင့္လုပ္ေပးထားသည္။  
(၉) ဆက္သြယ္ေရး

  အီးေမး(လ္) သည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရရိွနိုင္ေသာ အေရးပါသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။ ပို့သူနွင့္ လက္ခံရရိွသူအျကား အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္ စာပို့ေဆာင္သည့္ သေဘာတရားမွာ အင္တာနက္မေပၚမီကာလက စာ သို့မဟုတ္ မွတ္တမ္းမ်ားပို့ျခင္းနွင့္ အခ်ဳိ႕အဝက္ဆင္တူသည္။ ယေန့အခိ်န္အခါတြင္ ၄င္းမွာ အင္တာနက္နွင့္ အင္တာနယ္(လ္) အီးေမး(လ္)စနစ္မ်ား အျကားတြင္ ခဲြျခားသိျမင္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ အင္တာနက္ အီးေမး(လ္)သည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို့ သြားနိုင္ျပီး လိွု့်ဝွက္ကုတ္နွင့္ မဟုတ္ဘဲ ပို့သူနွင့္ လက္ခံရရိွသူတို့၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရိွေသာ အျခား မ်ားျပားေသာ ကြန္ယက္မ်ားနွင့္စက္မ်ားေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းထားနိုင္သည္။ ဤအခိ်န္အေတာ အတြင္း တစ္စံုတစ္ေယာက္က အေရးၾကီးသည္ဟု ယူဆပါက၊ မဆိုင္သည့္ ေဘးလူမ်ားမွ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ဖတ္ရႈနိုင္ျပီး မရိုးမသားျပုလုပ္နိုင္ရန္မွာ အေတာ္ပင္ ျဖစ္နိုင္ေျခရိွသည္။ မည္သည့္အဖဲြ့ အစည္းတြင္မဆို IT နွင့္ ယင္းတို့အား လိပ္မူမထားေသာ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား၏ အီးေမး(လ္)မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ျခင္း အလုပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အျခားအမႈထမ္းမ်ား ရိွေသာ္လည္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း သို့မဟုတ္ အဖဲြ့အစည္း၏ ကြန္ယက္အတြင္းမွ မည္သည့္အခါမွ် သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ထြက္မသြားသည့္ အင္တာနယ္(လ္) သို့မဟုတ္ အင္ထရာနက္ ေမး(လ္) စနစ္မ်ားမွာမူ ပိုမို၍ လံုျခံုစိတ္ခ်ရသည္။ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ အျခားဖိုင္မ်ားကို အီးေမး(လ္)နွင့္ တဲြဖက္၍ ပို့နိုင္သည္။

အီးေမး(လ္)မ်ားကို လက္ခံသူ အီးေမး(လ္)လိပ္စာမ်ား အမ်ားအျပားသို့ cc-ed ေခၚ ေကာ္ပီ ပို့နိုင္ပါသည္။ အင္တာနက္ျဖင့္ စကားေျပာဆက္သြယ္ျခင္းစနစ္သည္ အင္တာနက္ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ အမ်ားသိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ VoIP မွာ အင္တာနက္ ပရိုတိုေကာမွ တဆင့္လာေသာ အသံဟု အဓိပါယ္ရသည္။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးအားလံုးအေပၚ အေျခခံသည့္ ပရိုတိုေကာကို ရည္ညွြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ အေစာပိုင္းနွစ္မ်ားက စတင္ခဲ့ျပီး ကိုယ္ပိုင္ ကြန္ပ်ဳတာမ်ား အတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ စကားေျပာစက္မ်ားနွင့္ ဆင္တူေသာ အသံအသံုးခ် ပရိုဂရမ္မ်ား ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးေသာနွစ္မ်ားက VoIP စနစ္အမ်ားအျပားမွာ သာမန္တယ္လီဖုန္းကဲ့သို့ အဆင္ေျပျပီး အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူ လာသည္။ အကိ်ဳးေက်းဇူးမွာ အင္တာနက္က အသံအသြားအလာကို သယ္ေဆာင္ေသာေျကာင့္ VoIP မွာ အခမဲ့ျဖစ္နိုင္သည္ သို့မဟုတ္ ကုန္က်စားရိတ္မွာ သာမန္သံုးေနက် တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုခထက္ အလြန္နည္းပါးနိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အလြန္ေဝးေသာ ေနရာေဒသမ်ားနွင့္ အထူးသျဖင့္ cable သို့မဟုတ္ ADSL တို့ျဖင့္ အင္တာနက္ ခိ်တ္ဆက္ျခင္း အျမဲရိွေနေသာသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ VoIP သည္ သာမန္သံုးေနက် တယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ျပိဳင္ဘက္တစ္ခုအျဖစ္သို့ ဖြံျဖိဳ႕လာခဲ့သည္။ ကဲြျပားေသာ ေထာက္ပံ့သူမ်ားအၾကား အတံု့အျပန္ ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းမွာ တိုးတက္လာခဲ့ျပီး၊ သာမန္သံုးေနက် တယ္လီဖုန္းမွ ေခၚဆိုနိုင္ျခင္း သို့မဟုတ္ လက္ခံနိုင္ျခင္းတို့ ျပဳလုပ္နိုင္လာသည္။ ရိုးရိုးပင္ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ်ဳတာတစ္လံုး လိုအပ္မႈကို ဖယ္ရွား ထားေသာ ေဈးသက္သာေသာ VoIP ကြန္ယက္ အဒက္(ပ္)တာမ်ား ရရိွနိုင္ပါသည္။ေခၚဆိုမႈ တစ္ခု နွင့္တစ္ခု အျကား အသံအရည္အေသြး ျခားနားျခင္းမ်ား ရိွနိုင္ေသာ္လည္း မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ သာမန္ေခၚဆိုေနက် ဖုန္းမ်ားနွင့္ တန္းတူ သို့မဟုတ္ ယင္းတို့ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ VoIP အတြက္ က်န္ရိွဆဲ ျပႆနာမ်ားတြင္ အေရးေပၚ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ေခၚဆိုျခင္းနွင့္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈတို့ ပါဝင္သည္။ လက္ရိွတြင္၊ VoIP ေထာက္ပံ့သူ အနည္းငယ္တို့မွာ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးေသာ္လည္း၊ တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာ အတြက္မူ မရရိွနိုင္ေပ။ သာမန္သံုးေနက် ဖုန္းမ်ားမွာ ၾကိဳးလိုင္း မွ ပါဝါရရိွနိုင္ျပီး လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္ေနခိ်န္တြင္ အသံုးျပုနိုင္သည္။ VoIP မွာ ယင္းကဲ့သို့မဟုတ္ ဖုန္းပစၥည္းကိရိယာနွင့္ အင္တာနက္ ဝင္ေရာက္ျကည့္ရႈရန္ ကိရိယာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့သည့္ လွ်ပ္စစ္သိုေလွာင္ထားရိွမႈ (backup power source) မရိွပဲနွင့္ အသံုးမျပဳနိုင္ေပ။ ကစားသူမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးတစ္ခုအေနျဖင့္ ကစားနည္းအသံုးခ် ပရိုဂရမ္မ်ားေျကာင့္ VoIP မွာ တိုး၍တိုး၍ ေက်ာ္ၾကားလာလ်က္ရိွသည္။ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ေက်ာ္ၾကားေသာ VoIPကစားနည္းမ်ားတြင္ Ventrilo နွင့္ Teamspeak တို့ပါဝင္သည္။ Wii, PlayStation 3 ၊ နွင့္ Xbox 360 တို့တြင္လည္း VoIP စကားေျပာျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။        (၁၀) ေဒတာမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္
          
 အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေဒတာအမ်ားအျပားကို ေရႊေျပာင္းျခင္း၏ နမူနာတစ္ခုမွာ ဖိုင္ေဝမွ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဳတာဖိုင္တစ္ခုကို ေဖာက္သည္မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနွင့္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံ ပူးတဲြျခင္း (attachment)ျဖင့္ အီးေမး(လ္)မွ ပို့နိုင္သည္။ အျခားသူမ်ား အလြယ္တကူ ေဒါင္းလုဒ္ ဆဲြခ်ရန္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ တစ္ခု သို့မဟုတ္ FTP ဆာဗာေပၚသို့ ေခၚတင္နိုင္သည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ခ်က္ခ်င္း အသံုးျပုနိုင္ရန္အတြက္ “ေဝမွ်အသံုးျပုေသာေနရာ” (shared location) သို့မဟုတ္ ဖိုင္ဆာဗာတစ္ခုထဲတြင္ ထားနိုင္သည္။ အသံုးျပုသူအမ်ားအျပားသို့ အေရအတြက္မ်ားမ်ား ေဒါင္းလုဒ္ခ်ျခင္းကို “မစ္ရာ” (mirror) ဆာဗာေခၚ အျခားဆိုဒ္တစ္ခု၏ ပံုတူမိတၱဴပြား ဆာဗာမ်ား သို့မဟုတ္ ဂုဏ္ရည္တူ (peer-to-peer) ကြန္ယက္မ်ားကို အသံုးျပဳ ျခင္းအားျဖင့္ လြယ္ကူေစနိုင္သည္။ ဤသို့ေသာ ကိစၥမ်ဳိးမဆိုတိုင္းတြင္ ဖိုင္သို့ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ျခင္းအား အသံုးျပဳသူ အစစ္အမွန္ျပဳုျခင္းျဖင့္ ထိန္းခု်ပ္ထားသည္။ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဖိုင္အကူးအေျပာင္း ျပဳလုပ္ျခင္းကို လိွု့်ဝွက္ကုတ္ အသံုးျပဳ ုျခင္းျဖင့္ နားလည္ရခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ျပီး၊ ပိုက္ဆံေပးျခင္းျဖင့္ ဖိုင္မ်ားသို့ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ နိုင္ခြင့္အား ေျပာင္းလဲပစ္နိုင္ပါသည္။ ေငြေၾကးမ်ားကို အေဝးထိန္းစံနစ္ျဖင့္ က်သင့္ေငြမ်ားကို ေပးေဆာင္နိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခရက္ဒစ္ကတ္ေခၚ အေၾကြးဝယ္ကတ္ရိွ ပံုမွန္အားျဖင့္ လံုးလံုး လိွု့်ဝွက္ကုတ္ျဖင့္ ထည့္ထားေသာ ပိုင္ရွင္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚ ျဖတ္သြားျခင္းျဖင့္ေပးေခ်နိုင္သည္။ လက္ခံရရိွေသာဖိုင္၏ မူလနွင့္ စစ္မွန္မႈကို ဒီဂ်စ္တယ္လက္မွတ္မ်ား သို့မဟုတ္ MD5 သို့မဟုတ္ သတင္းေပါင္းခု်ပ္ (message digests) တို့ျဖင့္ စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။ ကမၻာတဝွမ္းလံုးအေပၚ အေျခခံေသာ အင္တာနက္၏ ဤသို့ရိုးရွင္းေသာ အသြင္အျပင္လကၡဏာမ်ားသည္ မည္သည့္အရာတိုင္းကိုမဆို ယင္းတို့၏ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေရာင္းခ်ေရးနွင့္ ျဖန့္ျဖူးေရးတို့အား ကူးေျပာင္းသြယ္ပို့ရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဳတာဖိုင္တစ္ခုအသြင္ ေလွ်ာ့ပစ္ နိုင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးေပသည္။ ယင္းတြင္ ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ ေတးဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယို၊ ဓါတ္ပံုပညာ၊ ဂရပ္ဖစ္ ဒီဇိုင္းမ်ားနွင့္ အျခားေသာ အနုပညာလုပ္ငန္းမ်ား၏ နည္းလမ္းမ်ားအားလံုး ပါဝင္သည္။ ဤထုတ္ကုန္မ်ားအား ထုတ္လုပ္ေရးနွင့္ ျဖန့္ျဖူးေရးတို့ကို ယခင္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ယခုတည္ရိွဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ခုခ်င္းစီတို့တြင္ ျကီးမားေသာ အလွည့္အေျပာင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ စဉ္ဆက္မျပတ္ထုတ္လွြင့္ေသာ မီဒီယာဆိုသည္မွာ လက္ရိွေရဒီယိုနွင့္ တယ္လီဗီးရွင္း ထုတ္လွြင့္သူမ်ားက ယင္းတို့၏ အသံနွင့္ အရုပ္ တိုက္ရိုက္ ထုတ္လွြင့္ျခင္းတို့ကို အင္တာနက္ “ဖိ(ဒ္)feeds” ျပုလုပ္ျခင္းအား အားေပးတိုးျမွင့္ျခင္းကို ရည္ညွြန္းပါသည္ (ဥပမာ- BBC)။ ယင္းတို့သည္ နမူနာျကည့္ျခင္း၊ ဂႏၱဝင္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား ၾကည့္ျခင္းနွင့္ အသံမ်ား ထပ္မံနားေထာင္ျခင္းတို့ကို အခိ်န္နွင့္ အလွည့္က် ျပဳလုပ္ခြင့္ ျပဳေကာင္း ျပဳနိုင္ပါသည္။ ဤေထာက္ပံ့သူမ်ားသည္ အင္တာနက္ “ထုတ္လႊင့္သူမ်ား” သီးသန့္ အမို်းအစားတြင္ ပါဝင္ျပီး၊ တိုက္ရိုက္လႊင့္ထုတ္ရန္ လိုင္စင္ မည္သည့္အခါကမွ် မရိွသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခင္က တယ္လီဗီးရွင္း သို့မဟုတ္ ေရဒီယိုတစ္လံုး တို့ျဖင့္သာ အသံုးျပုရယူနိုင္သကဲ့သို့ အလြန္ဆင္တူ ေသာနည္းလမ္းမို်းျဖင့္၊ ကြန္ပူ်တာတစ္လံုး သို့မဟုတ္ ထို့ထက္ပိုျပီး တိက်ေသာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာတစ္ခုကို အသံုးျပု၍ အြန္လိုင္း မီဒီယာကို ဝင္ေရာက္အသံုးျပုခြင့္ ရိွသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အထူးျပဳဝက္(ဘ္)ကတ္(စ္) (webcasts) မွသည္ လူအမ်ား ေတာင္းဆိုၾကသည့္ မာ(လ္)တီမီဒီယာ (Multimedia) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မ်ားအထိ ရရိွနိုင္သည့္ ပါဝင္သည့္ အေျကာင္းအရာမ်ားမွာ အမို်းအစားစံုလွသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အသံဖိုင္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုဒ္ဆဲြခ်ျပီး ကြန္ပ်ဳတာျဖင့္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္နားေထာင္ျခင္း သို့မဟုတ္ သယ္ေဆာင္ သြားနိုင္ေသာ မီဒီယာ ပေလယာ တစ္လံုးထဲသို့ ေျပာင္းျပီး သြားလာရင္းနားေထာင္ျခင္း ျပုလုပ္နိုင္ေသာ ေပါ့(ဒ္)ကတ္(စ္)တင္း ဆိုသည္မွာ ဤအေျကာင္းရင္း၏ အမို်းကဲြ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ လြယ္ကူေသာ ကိရိယာကိုအသံုးျပဳထားေသာ ဤနည္းပညာမ်ားသည္ ဆင္ဆာလုပ္ျခင္း သို့မဟုတ္ လိုင္စင္ထိန္းခု်ပ္ျခင္း အနည္းငယ္ျဖင့္ ရုပ္-သံ ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးသို့ ထုတ္လွြင့္ရန္ လူတိုင္းကို အခြင့္ေပးထားသည္။ ဤအံ့ဩဖြယ္ရာ အျဖစ္ အပ်က္၏ တဆက္တည္းဆိုသလို ေဈးနႈန္းခို်သာေသာ ဝက္(ဘ္)ကင္မရာမ်ား (Webcams)ကို ေတြ့နိုင္ပါသည္။ အခို့် ဝက္(ဘ္)ကင္မရာမ်ားသည္ ဗီဒီယိုကဲ့သို့ ရုပ္ပံုအျမန္နႈန္းအျပည့္ ေပးနိုင္သည္။ ရုပ္ပံုအရြယ္မွာ သာမန္အားျဖင့္ ေသးငယ္သည္ သို့မဟုတ္ ျဖည္းျဖည္းသာ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈလုပ္သည္။ အင္တာနက္ အသံုးျပုသူမ်ားသည္ အာဖရိက ေရခ်ဳိင့္ဝွမ္းတစ္ခုမွ တိရိဆၥာန္္မ်ား၊ ပနားမားတူးေျမာင္းထဲရိွ သေဘၤာမ်ား၊ ေဒသတြင္းရိွ လမ္းဆံုအဝိုင္းမွ ယာဉ္အသြားအလာတို့ကို ၾကည့္ရႈျခင္း သို့မဟုတ္ ယင္းတို့၏ ကိုယ္ပိုင္ျခံဝင္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို့အား အမွန္တကယ္ အခိ်န္နွင့္တေျပးညီ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အခိ်န္တြင္ တိုက္ရိုက္ျပုလုပ္နိုင္သည္။ အျပန္အလွန္ အသံမ်ား ပါသည္ျဖစ္ေစ မပါဘဲျဖစ္ေစ ကိုယ္ပိုင္ ဝက္(ဘ္)ကင္မရာမ်ားအသံုးျပု၍ ဗီဒီယို စကားေျပာခန္းမ်ားနွင့္ ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္ ျပုလုပ္ျခင္း တို့သည္လည္း လူသိမ်ားျပီး အမ်ားအျပား အသံုးျပဳၾကသည္။ ယူက်ဴ(ဘ္)ကို ၂၀၀၅ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန့တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး အလြန္မ်ားျပားလွေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားက အခေၾကးေငြေပးစရာမလိုေသာ ဗီဒီယို ထုတ္လွြင့္ျခင္းျဖင့္ ယခုအခါတြင္ ထိပ္မွေျပးလ်က္ရိွသည့္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တစ္ခု ျဖစ္ေနေပျပီ။ ယင္းသည္ flash ကို အေျခခံသည့္ Web Player ကို အသံုးျပဳျပီး ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ ျပသသည္။ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဗီဒီယိုမ်ားကို အကန့္အသတ္မရိွ တင္နိုင္ျပီး ၄င္းတို့ကိုယ္ပိုင္ ပရိုဖိုင္းကို တည္ေဆက္ထားနိုင္သည္။ ယင္း၏အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဗီဒီယို မ်ားကို ၾကည့္ရႈျပီး ေန့စဉ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကို တင္ၾကသည္ဟု Youtube Webက ေျပာပါသည္။ 


(၁၁) ဆက္သြယ္ရယူျခင္း

 ကမၻာတဝွမ္း အင္တာနက္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ား အေရအတြက္ပါေသာ နိုင္ငံမ်ား စာရင္း၊ အင္တာနက္ေပၚရိွ အဂၤလိပ္၊ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အင္တာနက္အသံုးျပုမႈ၊ နွင့္ ယူနီကုတ္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ပံ့်နံွ့သံုးစဲြေသာ ဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္၏ ေပါက္ဖြားလာေသာ ေနရာေျကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၏ ဘာသာ စကားမတူသူခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆို ၾကသည့္စကားအျဖစ္ အခန္းက႑အရေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္နိုင္ေပသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ေရွးဦး ကြန္ပ်ဳတာမ်ား၏ လက္တင္အကၡရာမ်ားကို သံုးေသာ အဂၤလိပ္ မူကဲြမ်ားမွအပ အျခားေသာ စာလံုးမ်ားကို စီမံခန့္ခဲြရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ အားနည္းမႈနွင့္လည္း ဆက္စပ္နိုင္ေကာင္း ဆက္စပ္ေပလိမ့္မည္။ World Wide Web ေပၚ၌ ေတာင္းဆိုမႈ အမ်ားဆံုး ဘာသာစကားျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ(၂၈%)ျပီးလွ်င္ တရုတ္ (၂၃%)၊ စပိန္(၈%)၊ ဂ်ပန္(၅%)၊ ေပၚတူဂီ နွင့္ ဂ်ာမန္(၄% စီ)၊ အာရဗီ၊ ျပင္သစ္နွင့္ ရုရွား (၃%စီ)နွင့္ ကိုရီးယား (၂%)တို့ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသမ်ားအားျဖင့္၊ ကမၻာအင္တာနက္ အသံုးျပဳသူဦးေရ ၄၂%သည္ အာရွတြင္ အေျချပဳသူမ်ား ျဖစ္ျပီး၊ ၂၄%မွာ ဥေရာပ၊ ၁၄%မွာ ေျမာက္အေမရိက၊ ၁၀%မွာ လက္တင္ အေမရိကနွင့္တကြ ကာရစ္ဘီယံေဒသ၊ ၅%မွာ အာဖရိက၊ ၃%မွာ အေရွ့အလယ္ပိုင္းနွင့္ ၁%မွာ ဩစေၾတလ်/ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ေဒသမ်ားတို့မွ ျဖစ္ၾကပါသည္။လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အင္တာနက္၏ နည္းပညာမ်ား လံုေလာက္စြာပင္ ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ယူနီကုတ္ ကိုအသံုးျပုျခင္းျဖင့္ ကမၻာ အသံုးအမ်ားဆံုး ဘာသာစကားမ်ားကို အသံုးျပု၍ ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို့အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားကို ရရိွနိုင္ျပီျဖစ္သည္။ သို့ရာတြင္ မိုဂီ်ဘာေက (mojibake) (အခ်ဳိ႕ေသာ ဘာသာစကားမ်ား၏ စာလံုးမ်ားကို မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပျခင္း) ကဲ့သို့ အခို့်အမွားမ်ားမွာ ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အိမ္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ရရိွမႈ အတြက္ သံုးေလ့ရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ဒိုင္း(လ္)အပ္(dial-up)၊ ကုန္းေပၚ ျကိုးး ဘေရာ့(ဒ္)ဘဲန္(broadband) (ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ကိုအက္(စ္)ဝိုင္ယာျကိုး၊ အၾကည္ေရာင္ ဖန္မွ်င္ ၊ သို့မဟုတ္ ေၾကးနီဝိုင္ယာမ်ား မွတဆင့္)၊ ဝိုင္ဖိုင္၊ ျဂိဳလ္တုနွင့္ 3G နည္းပညာ ဆဲ(လ္)ဖုန္းမ်ားတို့ ပါဝင္ပါသည္။ အင္တာနက္ကို အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အင္တာနက္နွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ကြန္ပ်ဳတာမ်ားရိွသည့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားနွင့္ အင္တာနက္ကေဖးမ်ားတို့ပါဝင္သည္။ ေလဆိပ္ ေဟာခန္းမနွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားကဲ့သို့ အမ်ားျပည္သူနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာအမ်ားအျပား တြင္လည္း အင္တာနက္ဆက္သြယ္ရရိွနိုင္ေသာ ေနရာမ်ားရိွသည္။ အခိ်ဳေနရာမ်ားတြင္ မတ္တတ္ရပ္လ်က္ ေခတၱခဏမွ်သာ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ “ျပည္သူ့အင္တာနက္ဆိုင္ငယ္” ၊ “ျပည္သူမ်ား သံုးစဲြ နိုင္သည့္ တာမင္နယ္(လ္)မ်ား” နွင့္ “ပိုက္ဆံေပးရသည့္ အမ်ားျပည္သူသံုးဖုန္း ဝက္(ဘ္)” ဟူ၍ အမ်ုိးမ်ဳိး ေခၚၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ ဟိုတယ္(လ္)အမ်ားအျပားတြင္လည္း အခေၾကးေငြ ေပးရေလ့ ရိွေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ တာမင္နယ္(လ္)မ်ား ရိွပါသည္။ လက္မွတ္ဝယ္ျခင္း၊ ဘဏ္တြင္ ေငြအပ္နံွျခင္း၊ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း စသည္ျဖင့္ အသံုးအမ်ဳိးမ်ဳိးတို့အတြက္ ဤတာမင္နယ္(လ္)မ်ားကို က်ယ္ျပန့္စြာ အသံုးျပဳၾကသည္။ ၾကိဳးမဲ့ ကြန္ပ်ဳတာ ကြန္ယက္ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား အသံုးျပဳရန္ ဝိုင္ဖိုင္က ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ယင္းက အင္တာနက္သို့ ဆက္သြယ္ရန္ကိုလည္း စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္။ လက္(ပ္)ေတာ့(ပ္) သို့မဟုတ္ PDA ကဲ့သို့ေသာ ကိုယ္ပိုင္ ၾကိဳးမဲ့သံုးနိုင္ေသာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားက ယူေဆာင္လာဖို့ လိုအပ္ေသာ ဝိုင္ဖိုင္ကေဖးမ်ား အပါအဝင္ ဤကဲ့သို့ အသံုးျပဳနိုင္မႈမ်ားကို ေဟာ့(တ္)စေပါ့(တ္)မ်ား (ေရာက္တာကိုအသံုးျပုျပီး အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသူထံမွ ၾကိုးမဲ့ ေနရပ္တြင္း ဧရိယာကြန္ယက္ ေပၚမွ တဆင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးေသာ ေနရာမ်ား) က ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အားလံုးအတြက္ အခမဲ့၊ ေဈးဝယ္မ်ားအတြက္သာ အခမဲ့၊ သို့မဟုတ္ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ေဟာ့(တ္)စေပါ့(တ္) ပိတ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုအတြင္း ကန့္သတ္ထားဖို့ မလိုေပ။ ပရိဝုဏ္ သို့မဟုတ္ ပန္းျခံတစ္ခုလံုး သို့မဟုတ္ ျမို့တစ္ခုလံုးမွာ အသံုးျပဳနိုင္ေပသည္။ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ လႈပ္ရွား ၾကိဳပမ္းမႈမ်ားက ၾကိဳးမဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ကြန္ယက္မ်ား၌ လမ္းျပ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ လန္ဒန္၊ ဗီယင္နာ၊ တိုရန္တို၊ ဆန္ဖရန္ဆစ္စကို၊ ဖီလာဒဲဖီးယား၊ ရီွကာဂိုနွင့္ ပစၥဘတ္ ျမိဳ႕မ်ား၏ ျမိဳ႕ဧရိယာ အမ်ားအျပားကို ဖံုးလႊမ္းထားေသာ စီးပြားျဖစ္ ဝိုင္ဖိုင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ေနရာတက် ရိွေနေပသည္။ ထို့ေျကာင့္ ပန္းျခံထိုင္ခံု တန္းလ်ားမ်ား ကဲ့သို့ ေနရာမ်ား၌ပင္ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳနိုင္ေပသည္။ ဝိုင္ဖိုင္အျပင္ ရီကိုခ်က္ ကဲ့သို့ တစ္ဦးတည္းပိုင္ ျကိုးမဲ့ မိုဘိုင္း(လ္) ကြန္ယက္မ်ား၊ ဆဲလူလာဖုန္းကြန္ယက္မ်ား ေပၚရိွ နႈန္းအျမင့္ ေဒတာ ဝန္ေဆာင္မႈ အမို်းမို်း၊ နွင့္ ပံုေသျကိုးမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္လည္း စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပုလုပ္လ်က္ရိွသည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ား ကဲ့သို့ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားပါရိွျပီး ေဈးျကီးေသာ မိုဘိုင္း(လ္)ဖုန္းမ်ားမွာ ဖုန္းကြန္ယက္မွတဆင့္ အင္တာနက္အသံုးျပုနိုင္မႈ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပါဝင္သည္။ အျခား အင္တာနက္ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲမို်းစံုတို့ကိုပါ သံုးနိုင္ေသာ ေအာ္ပရာကဲ့သို့ ဝက္(ဘ္) ဘေရာက္ဆာမ်ားမွာ ဤေခတ္မီေသာ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားတြင္ ရရိွနိုင္သည္။ က်ယ္ျပန့္စြာ အသံုးျပုျကျခင္း မရိွေသာ္ျငား အင္တာနက္ အသံုးျပုနိုင္ ခြင့္မွာ PC မ်ားမွာထက္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ပိုေပသည္။[ကိုးကားရန္လိုအပ္သည္] အင္တာနက္ အသံုးျပုမႈ ေထာက္ပံ့သူနွင့္ ပရိုတိုေကာမက္ထရစ္တို့ အြန္လိုင္းသို့ ေရာက္ရိွရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခဲြျခားသည္။


(၁၂) လူမႈေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ အကို်းသက္ေရာက္မႈ

 အင္တာနက္ လူမႈေရးသိပၸံညာ အျပန္အလွန္ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား နွင့္ စည္းရံုး ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို့၏ လံုးဝ ပံုစံသစ္မ်ားအျဖစ္ အင္တာနက္က စြမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။ ၄င္း၏ က်ယ္ျပန့္စြာ အသံုးျပဳနိုင္မႈနွင့္ ရရိွနိုင္မႈကဲ့သို့ေသာ အေျခခံ အရည္အေသြးမ်ား၏ အကို်းေက်းဇူးေျကာင္း ျဖစ္သည္။ ေဖ့(စ္)ဘြတ္(ခ္)၊ တြစ္တာနွင့္ မိုင္စေပ့(စ္) ကဲ့သို့ လူမႈေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ ကြန္ယက္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားကို ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရန္နွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္ ဖန္တီးခဲ့ျကသည္။ ၄င္းဆိုဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳ သူမ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး မ်ားျပားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စာမ်က္နွာမ်ားေပၚ ထပ္၍ထည့္ရန္၊ အမ်ားစိတ္ဝင္စားေသာ အရာမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားရန္နွင့္ အျခားသူမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ နိုင္သည္။ ရိွရင္းစဲြ အသိမိတ္ေဆြမ်ားကို ရွာေဖြနိုင္ျပီး၊ ရိွရင္းစဲြ အုပ္စုအသင္းအဖဲြ့မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ကိုလည္း ခြင့္ျပုသည္။ LinkedIn ကဲ့သို့ေသာဆိုဒ္မ်ားက ကုန္သြယ္ေရးနွင့္ စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည္။ ယူကု်(ဘ္)နွင့္ ဖလစ္ကာ (Flickr)တို့မွာ အသံုုးျပဳသူမ်ား၏ ဗီဒီယို နွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို အထူးျပဳသည္။ ၂၁ ရာစု၏ ပထမဆယ္စုနွစ္တြင္ ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ရရိွနိုင္ျခင္း၊ ပဂၢဳိလ္ေရး လြတ္လပ္မႈနွင့္ သက္ေသခံ ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ မ်ားတြင္ အကို်းဆက္မ်ားနွင့္ အာရံုစိုက္စရာမ်ား ေဆာင္ယူလာျခင္း၊ နွင့္ မူပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန့္ေဝျခင္းတို့နွင့္ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ရသည္။ ဤ "digital natives" သည္ ယခင္မ်ဳိးဆက္တို႕ မၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစံုကို ရင္ဆိုင္ရသည္။အင္တာနက္သည္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အသံုးခ်မႈ ကိရိယာတစ္ခု အျဖစ္ အသစ္ေသာ ဆက္စပ္မႈကို ေအာင္ျမင္ရရိွခဲ့ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕ေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ ဆင္ဆာျပဳလုပ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၂၀၀၄ခုနွစ္က ေဟာင္းဝပ္ဒင္း(န္)၏ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြနွင့္ ဆိုင္ေသာ စည္းရံုးလံႈ့ေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည့္ အင္တာနက္မွာတဆင့္ အလႉေငြေတာင္းခံျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ သတိျပဳမိ ေလာက္စရာ ျဖစ္သည္။ မ်ားျပားေသာ နိုင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားသည္၄င္းတို့၏ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ စည္းရံုးျခင္း နည္းလမ္းအသစ္တစ္ခု ရရိွေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳျပီး အင္တာနက္ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေရး ကို ေပၚထြက္လာေစသည္။ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ျမန္မာ၊ တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံ နွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား တို့ကဲ့သို့ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာအစိုးရမ်ားသည္ ၄င္းတို့၏နိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အင္တာနက္ေပၚ ဝင္ေရာက္ၾကည့္နိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံေရးနွင့္ ဘာသာေရးတို့ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကန့္သတ္ထားသည္။ဒိုမိန္းနွင့္ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုစစ္ထုတ္ေသာေဆာ့(ဖ္)ဝဲမွတဆင့္ယင္းကိိုအထ ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို့ေၾကာင့္ အေသးစိတ္စီစဉ္ျပီး ဥပါယ္တံမ်ဉ္ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားနိုင္ေအာင္ မျပဳလုပ္လွ်င္ ၄င္းတို့ကို လြယ္ကူစြာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္နိုင္လိမ့္မည္ သို့မဟုတ္ ရယူနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေနာ္ေဝ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္နွင့္ ဆီြဒင္နိုင္ငံတို့တြင္ အဓိက အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့သူမ်ားက ဥပေဒအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေသာအစီအစဉ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ား စာရင္းျပဳစုထားေသာ ဆိုဒ္မ်ား သို့ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ခြင့္ကို ကန့္သတ္ရန္ မိမိတို့ဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
ဤပိတ္ပင္တားဆီးထားေသာ URLမ်ား စာရင္းတြင္ သိျပီးျဖစ္သည့္ ညစ္ညမ္းေသာ ကေလးစာေပနွင့္ ဓါတ္ပံုဆိုဒ္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရျပီး စာရင္းတြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လိွု့်ဝွက္ထားရိွ သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ နိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အင္တာနက္မွ တဆင့္ ညစ္ညမ္းေသာ ကေလးစာေပနွင့္ဓါတ္ပံုမ်ား ကဲ့သို့ေသာ အေၾကာင္းအရာ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သို့မဟုတ္ ျဖန့္ျဖဴးျခင္း တို့ကို ဆန့္က်င္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းထားသည္။ သို့ေသာ္ စစ္ထုတ္ေသာ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲကိုမူ ျပဌာန္း ထားျခင္းမရိွပါေခ်။ အခမဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ရရိွနိုင္သည့္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဆာ့(ဖ္)ဝဲ (content-control software) ေခၚ ေဆာ့(ဖ္)ဝဲ ပရိုဂရမ္မ်ား မ်ားစြာရိွသည္။ ထိုေဆာ့(ဖ္)ဝဲျဖင့္ ကြန္ပ်ဳတာတစ္လံုးခ်င္းစီ သို့မဟုတ္ ကြန္ယက္မ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္လာေသာ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားကို ပိတ္ပစ္ရန္ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးက ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။ ညစ္ညမ္းေသာ ပစၥည္းမ်ား သို့မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားကို ကေလးမ်ား ဝင္ေရာက္ၾကည့္နိုင္ မႈအား ကန့္သတ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ စတင္ေပၚေပါက္သည့္ အခိ်န္မွစ၍ ၄င္းသည္ အပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈအတြက္ အဓိကက႑ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ရိွ ဆာဗာမ်ားေပၚတြင္ MUDs နွင့္ MOOs မ်ားကဲ့သို့ လူမႈေရး စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားကိို ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ျပီး၊ ဟာသနွင့္ ဆိုင္ေသာ Usenet အုပ္စုမ်ားသည္ ဝင္ေရာက္ျကည့္ရႈသူ အလြန္မ်ားျပားခဲ့သည္။ ယေန့တြင္၊ မ်ားျပားစြာေသာ အင္တာနက္ ေဆြးေနြပဲြ ဖိုရမ္မ်ား တြင္ ကစားနည္းမ်ားနွင့္ ဟာသဗီဒီယိုမ်ားသီးသန့္ ခဲြျခားထားေသာ အခန္း က႑မ်ား ပါဝင္သည္။ Flash movies ပံုစံျဖင့္ ကာတြန္းကား အတိုေလးမ်ားမွာလည္း ေရပန္းစားသည္။ သံုးစဲြသူ ၆ သန္းေက်ာ္မွာ ဘေလာ့ဂ္မ်ားနွင့္ သတင္းေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ဖလွယ္ေရး အတြက္ အသံုုျပဳၾကသည္။ ညစ္ညမ္းေသာ စာေပဓါတ္ပံုမ်ားနွင့္ ေလာင္းကစား လုပ္ငန္းမ်ား မွာလည္း World Wide Web အေပၚတြင္ အခြင့္အေရးယူခဲ့ျပီး၊ အျခားေသာ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာျခင္းမွ ရရိွေသာဝင္ေငြ၏ အေရးပါေသာအရင္းအျမစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးသည္။
[ကိုးကားရန္လိုအပ္သည္] အစိုးရ အမ်ားအျပားသည္ ထိုလုပ္ငန္းနွစ္မိ်ဳး၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈကို ကန့္သတ္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယင္းတို့၏ ပံ့်နံွ့ ေရပန္းစားမႈကို တားဆီးရာတြင္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရိွခဲ့ပါေခ်။ အင္တာနက္ေပၚတြင္ အပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈ၏ အဓိကနယ္ပယ္တစ္ခုမွာ ကစားသူမ်ားစြာပၚေသာ ကစားနည္း (multiplayer gaming) ျဖစ္သည္။ ဤသို့ အပန္းေျဖသည့္ ပံုစံမွာ တစ္ေယာက္ထက္ပို၍ ကစားနိုင္ေသာ ကစားနည္း၏ အျမန္ဆံုးနႈန္းကမၻာကို နွစ္ျခိဳက္ၾကေသာ အသက္ အရြယ္မေရြး၊ လူမို်းမေရြးတို့ပါဝင္သည့္ လူ့အဖဲြ့အစည္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္။ ယင္းတို့မွာ MMORPG မွသည္ မိမိျမင္ကြင္းမွ ပစ္ခတ္ကစားရျခင္း (first-person shooters) အထိ၊ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ကစားရေသာ ကစားနည္းမ်ား (role-playing games) မွ အြန္လိုင္းကစားနည္းမ်ား အထိ အမို်းအစား ကဲြျပားသည္။ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ၄င္းတို့၏ အားလပ္ခိ်န္မ်ားကို အသံုးျပဳရာ၌ လူအေပါင္းတို့ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္သည့္နည္းလမ္းကို ေတာ္လွန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္နွစ္မ်ား ဝန္းက်င္ ကတည္းကပင္ အြန္လိုင္းကစားနည္းမ်ား ရိွခဲ့စဉ္ [ကိုးကားရန္လိုအပ္သည္] ေခတ္သစ္ အြန္လိုင္း ကစားနည္းပံုစံမ်ားမွာ GameSpy နွင့္Mplayer ကဲ့သို့ အသင္းဝင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ အသင္းဝင္ မဟုတ္သူမ်ားမွာ အခ်ဳိ႕ေသာ ကစားနည္းပံုစံမ်ား သို့မဟုတ္ ကစားနည္းမ်ားသို့ ကန့္သတ္ ထားသည္။ လူအမ်ားအျပားသည္ ေတးဂီတ၊ ရုပ္ရွင္နွင့္ အျခားေသာ နွစ္သက္ရာနွင့္ စိတ္အပန္းေျဖရာ အလုပ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳရန္နွင့္ ေဒါင္းလုဒ္ဆဲြခ်ရန္ အင္တာနက္ကို သံုးသည္။ ဤသို့ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးအတြက္ ဗဟိုမွထိမ္းခု်ပ္ေသာ ဆာဗာမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ဂုဏ္ရည္တူ နည္းပညာ မ်ားကို ျဖန့္ေဝေပးသည္။ ယင္းအရင္းအျမစ္ အခ်ဳိ႕တို႕သည္ အျခားအရာမ်ားအနက္ မူရင္းအနုပညာ ရွင္မ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားျခင္းျဖင့္ ပိုမို ဂရုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ သတင္းမ်ား၊ ရာသီဥတုနွင့္ အားကစား အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္၊ အားလပ္ရက္အပန္းေျဖခရီး စီစဉ္ျခင္းနွင့္ လက္မွတ္ၾကိဳတင္ဝယ္ျခင္း၊ ၄င္းတို့ စိတ္ဝင္စားစရာမ်ား ပိုမိုရွာေဖြျခင္းတို့အတြက္ World Wide Web ကို လူအမ်ားက ရရိွသံုးစဲြျကသည္။ ကမၻာအနံွ့ရိွ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားနွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ ရိွေစရန္အတြက္ စကားေျပာျခင္း၊ သတင္းပို့ျခင္းနွင့္ အီးေမး(လ္)ပို့ျခင္းတို့ကို လူအမ်ား အသံုးျပဳၾကပါသည္။ အခ်ုိ႕တို့မွာ ယခင္က စာေရးမိတ္ေဆြမ်ား ထားသကဲ့သို့ နည္းလမ္းတူသည္။
အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ယင္းတို့၏ဖိုင္မ်ားနွင့္ ဆက္တင္မ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင့္ဆက္သြယ္ရရိွ နိုင္ေသာ ဝက္(ဘ္)ဒက္(စ္)ေတာ့(ပ္) အေရအတြက္မ်ား တိုးပြားလာသည္ကို အင္တာနက္က ေတြ႕ၾကံဳရသည္။ ဆိုက္ဘာလပ္ကင္း း ေၾကာင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းနွင့္ ဆိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ယိုစိမ့္မႈ ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ ယူေကရိွ ဝန္ထမ္းသည္ အလုပ္လုပ္ေနစဉ္ အခိ်န္အတြင္း ပ်မ္းမွ် ၅၇ မိနစ္ ဝက္(ဘ္)ေပၚတြင္ ရွာေဖြလွန္ေလွာျခင္း ျပဳလုပ္သည္ဟု ပင္နီစူလာ စီးပြားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအဖဲြ့၏ ၂၀၀၃ခုနွစ္ ေလ့လာ ခ်က္မ်ားအရ ဆိုပါသည္။အင္တာနက္စဲြျခင္းေရာဂါ ဆိုသည္မွာ ေန့စဉ္ လူေနမႈဘဝကို ေနွာင့္ယွက္ ေလာက္ေအာင္ ကြန္ပ်ဳတာ လြန္ကဲ စြာ အသံုးျပုျခင္းျဖစ္သည္။
အင္တာနက္ကိုအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္တစ္ဦးခ်င္းအေပၚအျခားေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ ဖန္တီး မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ေလးနက္ေသာ ေတြးေခၚစဉ္းစားျခင္းအေပၚ ေနွာင့္ယွက္ျခင္းကဲ့သို့ လည္း ျဖစ္ေပၚသည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာ စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ 

Ref:Wiki
Posted by Aung Swe